dnes je 15.8.2020

Input:

Účtovné zobrazenie pohľadávok a ich daňová uznateľnosť

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.4 Účtovné zobrazenie pohľadávok a ich daňová uznateľnosť

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávky v JÚ odo dňa vzniku do dňa zániku účtujeme v knihe pohľadávok, ktorá môže mať rôznu formu. Môže to byť predtlačená viazaná kniha z predajne tlačív, ale aj obyčajný zošit, prípadne plní túto funkciu evidencia v počítači a výstupná zostava z počítača. Dôležitý je obsah, aby boli v knihe pohľadávok zaevidované všetky pohľadávky, ktoré podnikateľovi vznikli voči iným subjektom.

V knihe pohľadávok by mali byť evidované v súlade s § 15 ZoÚ najmä údaje o:

 1. dlžníkoch,
 2. pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
 3. poskytnutých preddavkoch,
 4. poskytnutých úveroch,
 5. pohľadávkach dane z príjmov,
 6. pohľadávkach nepriamych daní,
 7. pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

V peňažnom denníku sa účtujú úhrady pohľadávok v závislosti od toho, či príjem z úhrady pohľadávky je daňový alebo nedaňový. Úhrada pohľadávky vecným plnením sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových operácií.

Zdaniteľný príjem v jednoduchom účtovníctve vzniká až pri úhrade pohľadávky, t.j. prijatím peňažných prostriedkov na bežný účet alebo do pokladnice. Zdaniteľný príjem vzniká aj vecným uspokojením pohľadávok, prípadne ich zánikom postúpením alebo zápočtom, alebo odpísaním na základe rozhodnutia podnikateľa.

Úhrada pohľadávky peňažným plnením sa zaeviduje do knihy pohľadávok aj do peňažného denníka. V knihe pohľadávok sa zaeviduje dátum úhrady aj výška finančnej sumy, ktorá bola zaplatená.

Do peňažného denníka sa zaúčtuje príjem peňazí podľa povahy na bankový účet alebo do pokladnice a podľa druhu pohľadávky, ako príjem zahrnovaný do základu dane v členení podľa druhu príjmu, ak ide o pohľadávku z obchodného styku alebo príjem nezahrnovaný do základu dane, ak ide napríklad o úhradu pohľadávky zo splátky pôžičky, úhradu nadmerného odpočtu DPH a i.

Postupy účtovania v JÚ predpisujú minimálne členenie príjmov, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmov takto:

 • príjmy z predaja tovaru,

 • príjmy z predaja výrobkov a služieb,

 • ostatné príjmy.

Ak je pohľadávka splatená len čiastočne, vyznačí sa táto skutočnosť do knihy pohľadávok s poznámkou ”čiastočná úhrada” a do peňažného denníka sa zaúčtuje výška čiastkovo prijatej sumy.

Podľa § 19 ods. 5 ZoÚ, pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

Vecné plnenie

Pohľadávky môžu byť uspokojené aj vecným plnením. Tento spôsob úhrady si zmluvné strany musia dohodnúť. Pri vecnom plnení úhrada pohľadávky nastáva v okamihu, keď vec prešla do vlastníctva veriteľa. Úhradu pohľadávky zaúčtujeme v knihe pohľadávok a podľa povahy aj v evidencii majetku, a to dňom nadobudnutia vlastníctva.

V peňažnom denníku zaúčtujeme príjem z vecného uspokojenia pohľadávky až pri uzatváraní účtovných kníh v rámci uzávierkových operácií. Tento príjem účtujeme podľa druhu pohľadávky buď ako príjem zahrňovaný do základu dane v členení podľa druhu príjmu, alebo nezahrnovaný do základu dane.

Rovnako aj pri zániku pohľadávok započítaním alebo postúpením účtujeme o tejto skutočnosti v knihe pohľadávok a v peňažnom denníku až v rámci uzávierkových operácií.

Odpis pohľadávok

Podľa § 14 Postupov účtovania v JÚ v nadväznosti na § 17 ods. 12) písm. b) c) ZDP sa môže účtovná jednotka rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky. Pohľadávky, pri ktorých sa rozhodla upustiť od ich vymáhania, ktoré zakladajú zdaniteľný príjem, musia byť zahrnuté do zdaniteľného príjmu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa rozhodla o upustení od ich vymáhania. V takom prípade sa zaúčtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a aj v peňažnom denníku v rámci uzávierkových operácií ako príjem zahrňovaný do základu dane.

Pohľadávky, ktorých úhradou nevzniká zdaniteľný príjem a pohľadávky, ktoré zakladajú zdaniteľný príjem, ale od ich vymáhania bolo upustené z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 2) písm. h) body 1. až 5.  ZDP, sa pri upustení od ich vymáhania nebudú účtovať v peňažnom denníku.


Podnikateľ, Ján Rovný, ktorý vykonáva stavebné práce, eviduje okrem iných aj tieto pohľadávky:

 1. v sume 8 500 € voči spoločnosti AB, s r. o., na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Návrh na vyhlásenie konkurzu súd zamietol pre

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk