dnes je 3.6.2020

Input:

Účtovanie zásob v jednoduchom účtovníctve

19.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob účtovania zásob v jednoduchom účtovníctve (ďalej JÚ) upravuje opatrenie MF SR č.

č. MV/27076/2007-74 v znení doplnkov z 13. 12. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len opatrenie).

Predmetné opatrenie nadväzuje na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom je potrebné konštatovať, že predmetné opatrenie stanovuje zásady a princípy vedenia jednoduchého účtovníctva.

Vo všeobecnosti pod zásobami rozumieme majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1700 EUR a doba jeho použiteľnosti je krátkodobá alebo aj nad jeden rok, pokiaľ nebol zaradený do dlhodobého majetku. Za zásoby sa považuje aj majetok s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu. Tieto princípy pri účtovaní platia aj pri spôsobe vedenia JÚ.

V jednoduchom účtovníctve sa zásoby podľa § 9 ods.7 opatrenia členia na :

 • materiál, pričom za materiál sa považujú suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné diely, obaly, ktoré súvisia priamo s výrobou, pričom ide o majetok, ktorý sa prevažne spotrebuje priamo vo výrobe a tvorí podstatu nového výrobku ako aj o materiál, ktorý je potrebný na zabezpečenie samotného spracovania materiálu, zabezpečenie prevádzky ako aj ochrany výrobkov,

 • vlastnú výrobu, ktorú tvoria nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby,

pod nedokončenou výrobou sa rozumejú produkty, ktoré už prešli výrobnými operáciami, pričom nie sú už materiálom, ale ešte nie sú tak spracované, aby boli hotovým výrobkom. Za polotovary sa považujú osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú do hotových výrobkov,

 • výrobky, pod výrobkami sa rozumie taký majetok, ktorý je výsledkom výrobného procesu a je určený na predaj mimo účtovnej jednotky, prípadne môže byť použitý aj na vlastnú spotrebu /napr. sadivo..../.

 • zvieratá, do zásob sa zaraďujú aj mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí na výkrm a psy,

 • tovar, pod tovarom sa rozumie majetok, ktorý účtovná jednotka nakupuje za účelom jeho predaja, pričom nakúpený tovar sa nepoužíva v účtovnej jednotke, zachováva svoju podobu, nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastnej predajne.

Podľa ustanovenia § 25 zákona o účtovníctve sa zásoby oceňujú:

 • nakupované zásoby obstarávacou cenou,

 • zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi,

 • bezplatne nadobudnuté zásoby reálnou hodnotou,

 • úbytok zásob sa oceňuje váženým aritmetickým priemerom alebo metódou FIFO v súlade s ustanovením zákona účtovníctve. Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob, ak je tento spôsob ocenenia určený vnútorným predpisom účtovnej jednotky. Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

Účtovanie a evidencia zásob

Podľa § 3 opatrenia sa účtovné zápisy v účtovných knihách vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov tak, aby týmito účtovnými knihami bolo možné preukázať:

 • stav majetku a záväzkov k prvému dňu účtovného obdobia,

 • mesačne prírastok a úbytok majetku a záväzkov účtovaný priebežne počas účtovného obdobia,

 • zostatok a stav majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ustanovenie § 6 opatrenia upravuje spôsob evidencie zásob v pomocnej knihe zásob.

Na začiatku účtovného obdobia pri otvorení knihy zásob  sa prevedie konečný zostatok zásob z knihy zásob z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav  alebo  účtovné zápisy v knihe zásob môžu pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak sa zreteľne oddelia. 

Účtovné prípady účtované v knihe zásob sú spojené  s  prírastkami, prevodmi zásob medzi skladmi a úbytkami zásob. Zásoby prijaté na sklad a ich výdaj sa v knihe zásob účtujú na základe účtovných dokladov, ktorými sú napríklad dodacie listy, iné doklady o prevzatí zásob alebo výdajky zásob do spotreby. 

Ustanovenie § 11 postupov účtovania upravujú účtovanie zásob. Zásoby sa účtujú podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách s výnimkou zásob účtovaných priamo do spotreby, ak sú tieto druhy zásob určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky. Malo by ísť o taký druh zásob, ktorého celé množstvo je určené na okamžité použitie. Takéto zásoby by už účtovná jednotka nemala vykazovať pri inventarizácii a v účtovnej závierke. 

Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar alebo prijaté ako dar, sa v knihe zásob osobitne vyznačia. 

Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, pričom ocenenie zásob sa v knihe zásob o tieto položky znižuje. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov na obstaranie zásob v členení, v ktorom boli zásoby pôvodne účtované.    Za zľavu z ceny zásob sa nepovažuje nepeňažné plnenie iného druhu, ako je prijatý druh zásob. 

Výdavky súvisiace s použitím cudzích zdrojov (úroky) sú súčasťou ocenenia zásob len vtedy, ak patria do obdobia ich vytvárania. 

Ocenenie zásob sa zvyšuje o sumu výdavkov na externé spracovanie materiálu alebo o výdavky vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou. 

V knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia. Zásoby omylom zaslané inej účtovnej jednotke sa evidujú aj v knihe pohľadávok. 

Úbytok zásob nad normu prirodzených úbytkov, určenú vnútorným predpisom účtovnej jednotky pre príslušné účtovné obdobie, sa účtuje ako storno výdavkov na nákup zásob v rámci uzávierkových účtovných operácií a zaúčtuje sa ako iný výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov.

Prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútorným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, sa v priebehu účtovného obdobia neúčtujú v knihe zásob.

Zľava z ceny, poskytnutá k už predaným zásobám alebo spotrebovaným zásobám, sa účtuje v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov na obstaranie zásob v členení, v ktorom boli zásoby pôvodne účtované. Za zľavu z ceny zásob sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh zásoby.

Ocenenie zásob sa zvyšuje o sumu výdavkov na externé spracovanie materiálu alebo o výdavky vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou.

Zásoby zverené na predaj komisionárovi sa v účtovníctve komitenta evidujú v knihe zásob až do doby, kým komisionár zverené zásoby nepredá tretej osobe. Vyradenie zásob z knihy zásob sa účtuje v deň predaja zásob tretej osobe komisionárom. V účtovníctve komitenta sa podľa podmienok dohodnutých v komisionárskej zmluve účtuje v knihe pohľadávok pohľadávka vo výške hodnoty zásob a v knihe záväzkov záväzok vo výške dohodnutej odmeny za predaj zásob. Príjem z predaja zásob u komitenta sa účtuje ako príjem za predaj tovaru /výrobkov/. Dohodnutá odmena za predaj zásob vyplatená komisionárovi sa účtuje ako výdavok za poskytnuté služby. Ak nedôjde u komitenta k príjmu celej sumy pohľadávky alebo k úhrade záväzku voči komisionárovi, môže sa vzájomne započítať pohľadávka a záväzok a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 14 ods. 7 opatrenia.

Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky ako príjem za predaj výrobkov (tovaru) a výdavok zo započítaného záväzku ako výdavok za služby. Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

Evidencia zásob v knihe zásob preukazuje účtovanie zásob v priebehu účtovného obdobia ako aj stav zásob na konci účtovného obdobia.

Samotný spôsob účtovania zásob v peňažnom denníku upravuje ustanovenie § 4 postupov účtovania, pričom platí, že úhrada zásob sa účtuje v peňažnom denníku vo výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení na: 

1.    nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním, 
2.    nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním. 

V príjmoch zahrnovaných do základu dane sa účtuje: 

1.    predaj tovaru a 
2.    predaj výrobkov a služieb. 

Spôsob založený na účtovaní v peňažnom denníku zabezpečuje tzv. daňové účtovníctvo. Na základe jeho pohybov možno zistiť priamo základ dane.

V peňažnom denníku sa uvádza prehľad:

a) peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,

b) peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,

c) priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,

d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov) celkom, v členení najmä na

1. predaj tovaru,

2. predaj výrobkov a služieb,

3. ostatné príjmy,

e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na:

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy,

4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,

5. tvorbu sociálneho fondu,

6. ostatné výdavky,

f) príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu neovplyvňujú základ dane z príjmov,

g) výdavkov, ktoré

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk