dnes je 15.7.2020

Input:

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmety

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmety

Ing. Ján Mintál

Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Osobitné podmienky pre  uplatnenie výdavkov (nákladov) vynaložených  na reklamu do daňových výdavkov zákon o dani z príjmov upravuje v § 19 ods. 2 písm. k). Jedná sa o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Výdavky na reklamné predmety sú daňovo uplatniteľné za predpokladu, že hodnota jedného kusa reklamného predmetu nepresahuje sumu 17 eur. Zákon o dani z príjmov ďalej v rámci ustanovenia § 21 ods. 1 písm. h) z okruhu reklamných predmetov taxatívne vylučuje niektoré druhy reklamných predmetov.

V jednoduchom účtovníctve sa výdavky na reklamu, ktoré sú v zmysle § 19 ods.2 písm. k) zákona o dani z príjmov daňovo uplatniteľné zaúčtujú nasledovne:

  • -> prijatá faktúra sa zaeviduje do knihy záväzkov v celkovej fakturovanej sume (napr. 120 eur),
  • -> úhrada faktúry sa zaúčtuje v peňažnom denníku nasledovne:
  • -> bankové účty - výdaj celkom (120 eur), 
  • -> výdavky ovplyvňujúce základ dane – služby (100 eur),
  • -> výdavky neovplyvňujúce základ dane – DPH na vstupe (20 eur).

V prípade reklamných predmetov v cene najviac 17 eur/kus sa v jednoduchom účtovníctve ich nákup zaeviduje nasledovne: 

  • -> do knihy záväzkov sa zaeviduje
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk