dnes je 3.8.2020

Input:

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnosti

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.1 Účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 pri pozastavení živnosti

Ing. Jozef Pohlod


Vediem jednoduché účtovníctvo živnostníkovi (FO), platcovi DPH, ktorý pozastavil živnosť k 25. 10. 2017. Mám vykonať mimoriadnu účt. závierku k 25. 10. 2017, kde z údajov JÚ zistený daň. základ upravujem v peň. denníku po 25. 10. 2017:

 • neuhradené záväzky - ktoré uvádzam v PD do daň. výdavkov a

 • neuhradené pohľadávky - ktoré uvádzam do zdaniteľných príjmov?

Môžem do záväzkov zaradiť a v PD uviesť ako daň. výdavok po 25. 10. 2017 (v rámci mimoriad. účt. závierky) aj:

 1. neuhradené preddavky na daň z príjmu za I., II., a III. štvrťrok 2017, ktoré bol živnostník povinný zo zákona platiť a k 25. 10. 2017 neboli uhradené,
 2. mínusový zostatok na bežnom kontokorentnom účte - t. j. čerpaný a nesplatený úver k 25. 10. 2017,
 3. zostatok nesplateného úveru na automobil (v majetku firmy) od Fin. spoločnosti?

Ako mám upraviť základ dane:

 • cenu nespotrebovaných zásob (materiálu),

 • cenu a zostatk.cenu - pozemku pod garážami, garáží a automobilu (DHM),

 • úpravu mám previesť v PD po 25. 10. 2017 ako zdaniteľ. príjem, príp. daň. výdavok v rámci mimoriad. účt. závierky alebo v daň. priznaní k DPFO (v ktorej časti) a ako?

Čo sa týka pozemku pod garážami - do 31. 12. 2016 som uvádzala cenu pozemkov ako súčasť DHM spolu so ZC garáží a automobilu, nakoľko ide o menej bežný prípad: živnostník zakúpil v minulosti do majetku firmy garáže, ktoré som odpisovala a po niekoľkých rokoch sa ozval majiteľ pozemkov pod garážami, ktorý nebol vlastníkom garáží a živnostník od neho pozemky pod garážami odkúpil (1 500 €). Mám upraviť základ dane aj o túto cenu pozemku a ako?

Čo mám uviesť v mimoriadnej účt. závierke k 25. 10. 2017 - v časti výkazov (pri DP k DPFO):

 1. Majetok a záväzky - ZC garáží, automobilu k 31. 12. 2016 (nakoľko ZC nemôžem znížiť o odpisy k 31. 12. 2017) a cenu pozemku (ktorý odpisovať nemôžem), záväzky k 25. 10. 2017 - aj keď som ich uviedla v peň. denníku ako daň. výdavok?
 2. v časti Príjmy a výdavky mám uviesť údaje z PD k 25. 10. 2017 alebo príjmy a výdavky upravené v PD po 25. 10. 2017 o neuhradené pohľadávky a záväzky vrátane?

Uvedený živnostník je platca DPH - na daň. úrade mi povedali, že o zrušenie registrácie DPH môže požiadať až po zrušení živnosti alebo ak živnostník za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne obrat nižší ako 49 790 €, dovtedy mám podávať tzv. “nulové“ DP k DPH. Živnostník plánuje živnosť zrušiť - po zrušení registrácie DPH musím vysporiadať DPH z odpisovaného majetku, t. j. zo ZC garáží a automobilu z 31. 12. 2016 (vrátiť časť odpočítanej DPH). Mám potom vysporiadať DPH aj z ceny nespotrebovaných zásob (materiálu) k 25. 10. 2017, nakoľko som z nich v minulosti uplatnila DPH a tiež vrátiť časť odpočítanej DPH?

Odpoveď:

Vychádzajúc z obsahu otázky, keďže živnosť bola pozastavená dňa 25. 10. 2017, znamená to, že pri minimálnej dobe pozastavenia živnosti, ktorá je 6 mesiacov, neobnoví živnosť do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017, t. j. do 31. 3. 2018. V takomto prípade sa pre účely zistenia základu dane považuje pozastavenie živnosti ako skončenie podnikania, čo vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a daňovník uzatvára ku dňu pozastavenia živnosti účtovné knihy a má povinnosť upraviť základ dane v súlade s § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 17 ods. 8 daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, upravuje základ dane nasledovne:

 • o cenu nespotrebovaných zásob,

 • o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku,

 • o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19,

 • o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

 • o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

Vychádzajúc z obsahu otázky, potom vykonáte mimoriadnu účtovnú závierku k 25. 10. 2017, kde z údajov účtovníctva zistíte daňový základ, ktorý upravujete o vyššie uvedené položky nasledovne:

V rámci uzávierkových operácii v peňažnom denníku vykonáte nasledovné úpravy:

- zníženie daňového základu o záväzky, ktoré sú považované za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov. Uvedenú úpravu zaúčtujete v peňažnom denníku cez interný účtovný doklad do položky výdaj zahrňovaný do základu dane v stĺpci ostatné výdavky. Zároveň v knihe záväzkov vykonáte zápis o úbytku záväzkov z titulu ich zahrnutia do daňového základu,

 • v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že neuhradené preddavky na daň z príjmu za I., II., a III. štvrťrok 2017 nebudú pri skončení podnikania vstupovať do základu dane, pretože preddavky na daň z príjmov nie sú považované za daňový výdavok, čo vyplýva z ustanovenia § 21 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov,

 • obdobne o výšku nesplateného úveru, ktorý je vykázaný ako mínusový zostatok na bežnom kontokorentnom účte, ako aj zostatok nesplateného úveru na automobil, nebudete upravovať základ dane, pretože tento záväzok nie je daňovým výdavkom podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

- zvýšenie daňového základu o cenu nespotrebovaných zásob v cene bez DPH a o cenu zásob vytvorených vlastnou činnosťou. Ku dňu prerušenia podnikateľskej činnosti je potrebné vykonať fyzickú inventúru zásob na sklade a podľa skutočnej inventúry týchto zásob vykonať zvýšenie základu dane. Je to z toho dôvodu, že v priebehu účtovného obdobia sa nákup zásob materiálu a následne úhrada faktúr za nákup materiálových zásob účtovala priamo v rámci peňažného denníka do položky, ktoré ovplyvňovali daňový základ. Pri vytvorení zásob vlastnou činnosťou ide o hotové výrobky alebo polovýrobky, ktoré neboli odpredané a sú taktiež súčasťou základu dane. Na základe výsledkov inventúry zásob zaúčtujete v peňažnom denníku príjem zahrňovaný do základu dane do stĺpca ostatné príjmy. Zároveň v knihe zásob uvediete výsledky inventarizácie nakúpených zásob a zásob vlastných výrobkov ako konečný stav zásob ku dňu zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky,

- v prípade zostatkovej ceny garáži, automobilu ako aj ceny pozemku sa daňový základ neupravuje, pretože to nevyplýva z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov,

- zvýšenie daňového základu o neuhradené pohľadávky, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem v cene bez DPH. V peňažnom denníku zaúčtujete tieto pohľadávky do celkových príjmov u zahrňovaných do základu dane a v stĺpci ostatné príjmy. Zároveň v knihe pohľadávok vykonáte záznam o zahrnutí pohľadávok do základu dane.

Pri zostavení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu prerušenia živnosti vo výkaze Uč FO 2-01 Majetok v položke:

 • dlhodobý hmotný majetok uvádzate vstupnú cenu pozemku a zostatkovú cenu garáži a automobilu k 31. 12. 2016. V tomto prípade je zostatková cena garáži a automobilu vo výške obstarávacej ceny zníženej o už uplatnené ročné odpisy k predchádzajúcemu roku. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k prerušeniu živnosti v priebehu roka 2017, potom v tomto roku sa nemôže uplatniť daňový odpis majetku,

 • zásoby uvádzate obstarávaciu cenu nakúpených a nespotrebovaných zásob, ako aj zásob vlastnej výroby ocenenej vo vlastných nákladov na základe výsledkov fyzickej inventúry

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk