dnes je 15.8.2020

Input:

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnosti

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.2.2 Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnosti

Ing. Jozef Pohlod


Vediem JÚ živnostníkovi - FO, ktorý pozastavil živnosť k 25.10.2017:

1. V DP k dani z mot. vozidiel mám na 1.str. uviesť dátum za zdaň. obdobie do 31.12.2017? Alebo dátum pozastavenia živnosti 25.10.2017 a dátum zániku daň. povinnosti uviesť v časti DP pri údajoch týkajúcich sa automobilu? Môžem zaplatenú daň uviesť v peň. denníku ako uznateľný výdavok v r.2018?

2. Ako postupovať pri účtovaní uznateľných výdavkov a príjmov v peň. denníku po 25.10.2017 týkajúcich sa:

a) úhrady záväzkov a pohľadávok s dátumom zdaniteľného plnenia do 25.10.2017 a platieb uhradených v 11. a 12. mesiaci, príp. až v r. 2018;

b) poplatkov za vedenie účtu a riadneho debetného úroku v banke v 11. a 12.mesiaci 2017;

c) nedoplatkov a preplatkov ZP a SP prijatých a uhradených po 25.10.2017;

d) splátky zmluvného poistenia a úroku vyplývajúceho zo zmluvy o autokredite a splátkového kalendára /od Volkswagen Finančné služby, ktorý poskytol čiastočný úver na auto v majetku firmy a mesačné splátky pozostávajú z časti istiny, úroku a poistenia/-môžem sumu úrokov a poistenia zahrnúť do výdavkov aj po 25.10.2017.

3. Vo Výkazoch o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch za r.2017 mám uviesť dátum 31.12.2017 alebo 25.10.2017 a uvádzať údaje k 25.10.2017, alebo k 31.12. vrátane prijatých a uskutočnených platieb týkajúcich sa obdobia do pozastavenia živnosti? V DP k DPFO za r. 2017 budem uvádzať uznateľné príjmy a výdavky do 25.10.2017 alebo do 31.12.2017?

Podľa § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov môže živnostník pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Počas pozastavenia živnosti sa fyzická osoba nepovažuje za aktívneho podnikateľa. Minimálna doba pozastavenia živnosti podľa § 57 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je 6 mesiacov a maximálna doba je 3 roky. Nie je možné si teda pozastaviť živnosť len na jeden alebo dva mesiace alebo počas plynutia pozastavenia živnosti žiadať o spätné anulovanie pozastavenia živnosti. Je možné ale zmeniť dobu pozastavenia živnosti a obnoviť si ju skôr, ale stále musí byť dodržaná minimálna doba pozastavenia živnosti pol roka.

Podľa § 17 ods. 8 daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, upravuje základ dane nasledovne:

  • o cenu nespotrebovaných zásob,

  • o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku,

  • o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19,

  • o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

  • o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.

 

Vychádzajúc z obsahu otázky, potom vykonáte mimoriadnu účtovnú závierku k 25. 10. 2017, kde z údajov účtovníctva zistíte daňový základ, ktorý upravujete o vyššie uvedené položky nasledovne:

1. V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel v oddiele III. Výpočet dane na riadku 2 uvádzate dátum ukončenia podnikania t. j. 25. 10. 2017. Zaplatenú daň z motorových vozidiel za uvedené obdobie uvádzate v peň. denníku ako uznateľný výdavok v r. 2017, pretože súvisí so záväzkom, ktorý je podľa § 19 uznaný za daňový výdavok,

2. V prípade účtovania výdavkov a príjmov v peňažnom denníku po 25. 10. 2017 - týkajúcich sa:

- neuhradených záväzkov uvádzate v peňažnom denníku do daňových výdavkov záväzky, ktoré sú podľa § 19 uznané za daňový výdavok vrátane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk