dnes je 7.7.2020

Input:

Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.2.1 Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

Ing. Marcela Prajová


Som FO, platca DPH a vediem jednoduché účtovníctvo. Ako zaúčtujem prijatie úveru, splátku úveru, úroky úveru a poplatok za vedenie úverového účtu?

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len „postupy”).

Prijatie úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako príjem peňazí na bežný účet resp. v hotovosti (podľa toho, či bol úver poskytnutý  na účet alebo v hotovosti) a príjem neovplyvňujúci základ dane [§ 4 ods. 6 písm. f) postupov nadväzne na § 3 ods. 2 písm. b) ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”)].  Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje záväzok  voči banke. 

Splátku úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako výdavok peňažných prostriedkov na bežnom účte a výdavok neovplyvňujúci základ dane [§ 4 ods. 6 písm. g) postupov]. Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje úbytok záväzku voči banke.

Úhradu úroku z úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako výdavok peňažných prostriedkov na bežnom účte a výdavok ovplyvňujúci základ dane  [§ 4 ods. 6 písm. e) postupov nadväzne na § 2 písm. i) ZDP]. Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje úbytok záväzku voči banke.

V prípade, ak by sa jednalo o úroky z úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, má daňovník možnosť rozhodnúť sa, či úroky z úverov budú  do času uvedenia tohto majetku do používania tvoriť súčasť obstarávacej ceny alebo nie.

Ak sa daňovník rozhodne, že úroky z úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého hmotného majetku nebudú  do času uvedenia tohto majetku do používania tvoriť súčasť obstarávacej ceny,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk