Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.2.1 Účtovanie úveru v jednoduchom účtovníctve

Ing. Marcela Prajová


Som FO, platca DPH a vediem jednoduché účtovníctvo. Ako zaúčtujem prijatie úveru, splátku úveru, úroky úveru a poplatok za vedenie úverového účtu?

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len „postupy”).

Prijatie úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako príjem peňazí na bežný účet resp. v hotovosti (podľa toho, či bol úver poskytnutý  na účet alebo v hotovosti) a príjem neovplyvňujúci základ dane [§ 4 ods. 6 písm. f) postupov nadväzne na § 3 ods. 2 písm. b) ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”)].  Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje záväzok  voči banke. 

Splátku úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako výdavok peňažných prostriedkov na bežnom účte a výdavok neovplyvňujúci základ dane [§ 4 ods. 6 písm. g) postupov]. Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje úbytok záväzku voči banke.

Úhradu úroku z úveru zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako výdavok peňažných prostriedkov na bežnom účte a výdavok ovplyvňujúci základ dane  [§ 4 ods. 6 písm. e) postupov nadväzne na § 2 písm. i) ZDP]. Zároveň v knihe záväzkov zaúčtuje úbytok záväzku voči banke.

V prípade, ak by sa jednalo o úroky z úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, má daňovník možnosť rozhodnúť sa, či úroky z úverov budú  do času uvedenia tohto majetku do používania tvoriť súčasť obstarávacej ceny alebo nie.

Ak sa daňovník rozhodne, že úroky z úveru poskytnutého na obstaranie dlhodobého hmotného majetku nebudú  do času uvedenia tohto majetku do používania tvoriť súčasť obstarávacej ceny,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: