dnes je 27.9.2020

Input:

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

26.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.2 Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, sa podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. považujú za daňové za každý odpracovaný kalendárny deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre kalendárny deň pre časové pásmo 5 – 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V roku 2018 nadobudlo dňa 1. 6. 2018 opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z., podľa ktorého je táto čiastka stanovená vo výške 4,80 eura. Uvedený výdavok je vždy potrebné preukázať.

Pokiaľ ide o zamestnancov a zabezpečenie ich stravovania formou stravných poukážok, postupuje sa pri daňových výdavkoch podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, pričom sa zákon odvoláva na ustanovenie § 152 ZP. Podľa § 152 ods. 3 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t. j., zo sumy 4,80 predstavuje táto čiastka hodnotu 2,64 eura. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu. V prípade poskytnutia stravovacej poukážky, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j., podľa znenia aktuálneho opatrenia, čo je čiastka 3,60 eura.

Účtovanie stravných poukážok v jednoduchom účtovníctve pre osobnú spotrebu SZČO v prípade nákupu na celý rok dopredu

Východzie údaje:

- nákup stravných lístkov 1 000 ks á 4,80 eura s províziou vyčíslenou na faktúre vo výške 50 eur,

- zamestnávateľ prispieva na stravnú poukážku 55 %, čo predstavuje na 1 ks poukážky čiastku 2,64 eura,

- zamestnanec uhrádza za 1 ks poukážky 30 %, čo predstavuje čiastku 1,44 eura,

- zo sociálneho fondu prispieva na poukážku čiastku 15 %, čo predstavuje čiastku 0,72 eura.

1. príjem došlej faktúry – zaevidovanie v knihe došlých faktúr 1 000 ks stravných lístkov á 4,80 eura a provízia 50 eur,

2. úhrada došlej faktúry bankovým prevodom.

- 4 850 eur zápis v peňažnom denníku, výdaj (bankové účty) so súčasným zápisom suma 4 800 eur príjem (priebežné položky) a čiastka 50 eur do položky výdaje ovplyvňujúce dane – služby. Zároveň sa zaeviduje príjem stravných poukážok v knihe cenín v čiastke 4 800 eur,

3. spotreba stravných poukážok za príslušný mesiac zamestnancami, napr. 60 ks á 4,80 eura, spolu 288 eur. Výdaj poukážok sa zaúčtuje v peňažnom denníku cez interný doklad v časti priebežné položky – výdaj a zároveň do položky výdaje ovplyvňujúce základ dane – služby. Zároveň v knihe cenín sa zaeviduje výdaj 60 ks poukážok,

4. predaj stravných poukážok zamestnancom na príslušný mesiac 60 ks, zamestnanci uhradia čiastku 86,40 eura,

5. zamestnávateľ prispeje zo sociálneho fondu spolu na predané lístky zamestnancom čiastku 43,20 eura,

6. SZČO použije v príslušnom mesiaci 20 ks stravných poukážok v hodnote 96 eur.

Účtovanie stravných poukážok v jednoduchom účtovníctve pre zamestnancov

Príjem došlej faktúry:

- zaevidovanie v knihe došlých faktúr 1 000 ks stravných lístkov á 4,80 eura a provízia 50 eur, spolu 4 850 eur,

1. úhrada došlej faktúry z bankového účtu:

- 4 850 € zápis v peňažnom denníku výdaj bankové účty so súčasným zápisom suma 4 800 eur príjem (priebežné položky) a čiastka 50 eur do položky výdaje ovplyvňujúce dane – služby. Zároveň sa zaeviduje príjem stravných poukážok v knihe cenín v čiastke 4 800 eur,

2. predaj stravných poukážok v príslušnom mesiaci – interný doklad na výdaj 60 ks v hodnote 4,80 eur spolu v čiastke 288 eur:

- interný doklad na výdaj 60 ks á 2,64 eura (55 %) do nákladov zamestnávateľa v hodnote 158,40 eura sa účtuje ako priebežná položka – výdaj a položka výdaj ovplyvňujúci základ dane – iné výdaje. Pri účtovaní sa postupuje podľa postupov účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva ustanovenia § 4 ods. 6 písm. e) bodu 6 – ostatné služby. Zároveň v knihe cenín sa zaeviduje výdaj 60 ks stravných poukážok,

- predaj stravných poukážok v hotovosti zamestnancom za príslušný mesiac napr. 60 ks á 1,35 eura (30 %) spolu 86,40 eura. Príjem sa zaúčtuje ako príjem – hotovosť pokladňa a výdaj – priebežná položka,

- interný doklad na použitie sociálneho fondu 60 ks á 0,72 eura (15 %) v hodnote 43,20 eura sa účtuje ako priebežná položka výdaj a položka SF – výdaj neovplyvňujúci základ dane,

3. interný doklad – výdaj 20 ks stravných poukážok SZČO v hodnote 4,80 eur spolu čiastka 96 eur (100 %) sa účtuje ako priebežná položka výdaj a výdaj ovplyvňujúci základ dane – ostatné služby a zároveň sa v knihe cenín zaeviduje výdaj 20 ks stravných poukážok.

Účtovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom zariadení. Celkové náklady vynaložené a spojené so stravovaním sú vo výške 18 020 eur a sú v tomto členení (pri týchto nákladoch abstrahujem od DPH):

1. mzdy personálu: 10 000 eur,

2. zákonné sociálne a zdravotné poistenie: 3 520 eur,

3.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk