dnes je 13.8.2020

Input:

Účtovanie registračne pokladne v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

17.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.2 Účtovanie registračne pokladne v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Eva Mihalíková

Povinnosť evidovať tržby elektronickou registračnou pokladnicou predpisuje § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len zákon o ERP). Prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice sa evidujú hotovostné tržby, ktoré sa účtujú v súlade s Opatrením MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len Postupy účtovania v JÚ) ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení:

  • - predaj tovaru,
  • - predaj výrobkov a služieb,
  • - ostatné príjmy

Príjmy a výdavky v hotovosti sa účtujú v peňažnom denníku (§ 4 ods. 1 Postupy účtovania v JÚ). Pohyb týchto peňažných prostriedkov sa účtuje v peňažnom denníku na základe pokladničných dokladov.

Tržby evidované prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice sa budú účtovať v peňažnom denníku ako príjem ovplyvňujúci základ dane v príslušnom členení podľa typu tržieb.

Účtovať denné či mesačné uzávierky z ERP?

Zákon o ERP predpisuje podnikateľovi, ktorý mal v danom dni tržbu, povinnosť kedykoľvek raz za deň vyhotoviť dennú uzávierku. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť sama, či bude tržby evidovať v peňažnom denníku na báze denných alebo mesačných uzávierok, tento postup však musí účtovná jednotka zahrnúť v internej smernici o účtovaní tržieb z ERP. Pri účtovaní tržby na základe denných uzávierok vyhotoví účtovná jednotka ku každej uzávierke príjmový pokladničný doklad na základe ktorého danú tržbu zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem v príslušnom členení. V prípade, že sa účtovná jednotka rozhodne účtovať tržby v mesačných intervaloch, účtuje o nich na základe tzv. zberných účtovných dokladov. Zberný účtovný doklad predstavuje účtovný doklad, ktorý zahŕňa viacero dokladov rovnakého typu, v tomto prípade denných uzávierok z ERP. Zberný účtovný doklad sa vyhotovuje za obdobie najviac jeden kalendárny mesiac. Zberný účtovný doklad účtovná jednotka zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem v príslušnom členení.

Príklad účtovania tržieb z ERP

Peňažný denník  
Účtovný prípad  Doklad  Zaúčtovanie  
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk