dnes je 26.10.2020

Input:

Účtovanie preplatku ročného zúčtovania poistného a účtovanie predplatného časopisu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

30.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.3 Účtovanie preplatku ročného zúčtovania poistného a účtovanie predplatného časopisu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve preplatok z ročného zúčtovania poistného zo zdravotnej poisťovne poukázaný bankovým prevodom na podnikový účet v banke?

Ako účtovať predplatné na časopis alebo knihu?

Ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia preplatok, zašle poisťovňa platiteľovi - SZČO písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania. Oznámenie obsahuje výšku preplatku, údaje o vymeriavacom základe a výške zaplatených preddavkov na poistné, a tiež výšku preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná platiť od 1. januára nasledujúceho roka. Súčasťou je aj poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zdaniť preplatok poistného zrážkovou daňou. Túto daň odvedie daňovému úradu priamo zdravotná poisťovňa a týmto vykonaním zrážky dane je splnená daňová povinnosť SZČO.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, zdravotná poisťovňa zašle platiteľovi - SZČO výkaz nedoplatkov. SZČO je povinná odviesť nedoplatok do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Ak daňovníkovi vznikne preplatok z ročného zúčtovania, na bankový účet zdravotná poisťovňa zašle sumu preplatku zníženú o zrážkovú daň.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk