dnes je 31.10.2020

Input:

Účtovanie poplatku za poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

27.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.3 Účtovanie poplatku za poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Pri doručení tovaru z krajín mimo EÚ v súlade so zákonom č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon) tento prechádza colným konaním. Pri splnení zákonných podmienok sa pri prevzatí zásielky v zmysle Rozhodnutia o colnom konaní musí uhradiť clo, DPH z ceny tovaru ako aj poplatok za Poštový colný servis v zmysle Tarify SP, a. s.

Ako sa má zaúčtovať poplatok za Poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve? Nie som platcom DPH.

Účtovná jednotka účtujúca v JÚ je povinná pri vedení účtovníctva postupovať podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len postupy účtovania v JÚ).

V ustanovení § 4 v postupoch účtovania je upravené v peňažnom denníku členenie výdavkov ovplyvňujúcich základ dane nasledovne:

- zásoby,

- služby,

- mzdy,

- poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, 

- tvorba sociálneho fondu,

- ostatné výdavky.

Podľa § 4 ods. 9 postupov účtovania ako služby sa účtujú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk