dnes je 29.10.2020

Input:

Účtovanie poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

22.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.1 Účtovanie poistnej udalosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

V § 26 ZoÚ je uvedené, čo máme považovať za škodu. Na účely zákona o účtovníctve sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Manko aj škoda môže byť zároveň aj poistnou udalosťou.

Manká a škody a ich daňové posúdenie nám vyplýva zo zákona o dani z príjmov podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a z § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok považujú škody nezavinené daňovníkom

1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,

2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

V § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov je uvedené, čo sa nepovažuje za daňový výdavok v prípade manka a škody.

Podľa § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov za daňový výdavok nepovažujeme manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda.

Ak so škodou súvisí prijatá náhrada (najčastejšie od poisťovne alebo od iných za škodu zodpovedných osôb, prípadne aj od zamestnancov), škoda je uznaným daňovým výdavkom len do výšky prijatej náhrady ako vyplýva z § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, výnimkou sú len škody, ktoré sú vymedzené v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov.


Podnikateľ (FO) prevádzkuje obchod s potravinami. Pri preprave potravín svojím vlastným chladiarenským vozidlom došlo v roku 2018 k poškodeniu chladiaceho agregátu a z tohto dôvodu sa znehodnotili prevážané chladené potraviny v celkovej hodnote 1 600 EUR. Oprava zariadenia, ktorú podnikateľ musel zrealizovať, bola vo výške 750 EUR.

Podnikateľ mal vozidlo vrátane chladiaceho zariadenia poistené a poisťovňa uhradila v tom istom roku, t. j. v roku 2018 podľa poistnej zmluvy podnikateľovi čiastku 750 EUR (suma zodpovedala oprave).

Podľa zákona o účtovníctve poškodenie chladiaceho zariadenia vo vozidle sa nepovažuje za škodu - uvedenie do prevádzkyschopného stavu je jednoznačne opravou, ktorá je daňovo uznaným výdavkom. Avšak v prípade pokazených potravín už ide o škodu, nakoľko došlo k poškodeniu, resp. zničeniu tovaru, a z tohto dôvodu musel byť tovar vyradený. Túto škodu nemožno považovať za živelnú pohromu, ani za škodu spôsobenú neznámym páchateľom.

Pre určenie výšky škody, ktorú možno zahrnúť do daňových výdavkov je rozhodujúca výška náhrady za túto škodu.

V tomto prípade poisťovňa podnikateľovi priznala a následne uhradila poškodenie iba chladiaceho zariadenia vo výške 750 EUR, nakoľko podnikateľ mal uzatvorené poistenie na poškodenie zariadenia. Podnikateľ však nemal uzatvorené poistenie na následnú škodu, ktorá z toho vznikla, nakoľko došlo ku znehodnoteniu potravín.

Postup v jednoduchom účtovníctve:

Úhrada od poisťovne je zdaniteľným príjmom, nákladom je aj čiastka vynaložená na opravu. Avšak škoda na tovare je v tomto prípade daňovo neuznaná v plnej výške 1 600 EUR podnikateľ nemal uzatvorené poistenie na následnú škodu, ktorá pri tejto udalosti vznikla, nakoľko došlo ku znehodnoteniu potravín, čo už bola následná škoda).

Nákup chladených potravín je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk