dnes je 4.12.2020

Input:

Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

3.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.3 Účtovanie platby za ubytovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová

Moja otázka sa týka účtovania dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ide o zrazenú daň za službu od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania - booking pri jej výplate do zahraničia.

Ako uvedenú platbu zúčtovať v jednoduchom účtovníctve? Na uvedenej faktúre totiž vznikol nedoplatok z dôvodu zrazenej dane.

Je zároveň táto zrazená daň aj daňovým výdavkom? Táto daň bola totiž zrazená zo služby ktorá je daňovým výdavkom.

Prijatie faktúry od zahraničného dodávateľa za sprostredkovanie ubytovania – booking, napr. v sume 100 € zaúčtuje fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva ako záväzok voči zahraničnému dodávateľovi vo výške 100 €.

V súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) úhrada tejto faktúry podlieha dani vyberanej zrážkou, pričom daň sa zráža pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady. Zrazená daň sa odvádza správcovi dane do 15 dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Pri úhrade faktúry fyzická osoba uhradí zahraničnému dodávateľovi sumu 81 € a zároveň zrazí daň vyberanú zrážkou v sume 19 €.

Úhradu zahraničnému dodávateľovi v sume 81 € zaúčtuje fyzická osoba v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby, v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie záväzku voči zahraničnému dodávateľovi v sume 100 € a zároveň zaúčtuje záväzok voči daňovému úradu vo výške 19 €.

Úhradu dane vyberanej zrážkou daňovému úradu v sume 19 € zaúčtuje fyzická osoba v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby, v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie záväzku voči daňovému úradu v sume 19 €.

Ak by fyzická osoba zahraničnému dodávateľovi v rozpore so ZDP z úhrady zahraničnému dodávateľovi nezrazila daň vyberanú zrážkou a zahraničnému dodávateľovi by uhradila 100 € a daň vyberanú zrážkou vo výške 19 € by

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk