dnes je 27.11.2020

Input:

Účtovanie operatívneho lízingu v JÚ

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.1 Účtovanie operatívneho lízingu v JÚ

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

Daňovník uzatvoril v roku 2017 dve nájomné zmluvy a to s prenajímateľom A a prenajímateľom B.

Prenajímateľ A je fyzická osoba, predmetom prenájmu sú priestory predajne. Nájomné za prenájom je vo výške 200 € mesačne. Nájomná zmluva je uzatvorená v marci 2017 na dobu určitú do 31.12. 2019 a je v nej dohodnutá platba nájomného za marec až jún 2017 pri podpise zmluvy a potom vždy 15 dní pred začatím kalendárneho polroka na tento príslušný kalendárny polrok. V roku 2017 zaplatil daňovník prenajímateľovi A:

  • dňa 1.3. 2017 nájomné na obdobie marec až jún 2017 vo výške 800;

  • dňa 11.6. 2017 nájomné na druhý polrok 2017 vo výške 1 200;

  • dňa 14.12. 2017 nájomné na prvý polrok 2018 vo výške 1 200€.

V súlade s ust. § 17 ods. 19 písm. b) ZDP musí daňovník platby nájomného realizované v roku 2017 časovo rozlíšiť. Úhradu nájomného na obdobie marec až december 2017 realizovanú v marci a júni 2017 zaúčtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby. Úhradu nájomného na prvý polrok 2018 realizovanú v decembri 2017 zaúčtuje daňovník ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné a do daňových výdavkov ju zahrnie až v rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2018.

Prenajímateľ B je právnická osoba, predmetom prenájmu sú kancelárske priestory. Nájomnú zmluvu uzatvoril daňovník v septembri 2017. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú a daňovník musí zaplatiť nájomné na rok dopredu. 22.9.2017 zaplatí daňovník nájomné na obdobie od 1.10. 2017 do 30.9. 2018 vo výške 1 545 €. Keďže daňovník platí nájomné právnickej osobe, nebude aplikovať ust. § 17 ods. 19 písm. b)  ZDP a nebude nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Nájomné zahrnie do daňových výdavkov v plnej výške v čase jeho úhrady.

V peňažnom denníku v rámci roku 2017 zaúčtuje daňovník v súvislosti s oboma nájomnými vzťahmi nasledovné účtovné operácie:

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
1.3. 2017   Predpis nájomného – prenajímateľ A               Kniha záväzkov 6 800 eur   
1.3. 2017  Úhrada nájomného voči A za 3. až 6. 2017      800 eur(v hotovosti)      800 eurUZN / služby   Kniha záväzkov- 800 eur   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk