dnes je 30.9.2020

Input:

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

6.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.2.3 Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


SZČO má voľné zdroje a chce svoju činnosť rozšíriť o nakupovanie bytov, následnej oprave a potom ich predajom.

Ako túto činnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve? Je platiteľ DPH. Byty kúpi od FO - občana bez DPH, oprava bytov bude z časti s DPH a aj bez DPH. Predaj bytu bude ako?

Byty určené na predaj podľa § 6 ods. 3 postupov účtovania v JU:

Podľa § 6 ods. 3 postupov účtovania v knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie.

V knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj toto technické zhodnotenie.

Ocenenie dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena majetku podľa ZDP.

Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú ZDP, nezvýši sa obstarávacia cena tohto majetku (§ 10 ods. 23 postupov účtovania). Z uvedeného vyplýva, že o nehnuteľnosti (budova, pozemok) obstaranej kúpou za účelom jej predaja, na ktorej je vykonané technické zhodnotenie sa účtuje v knihách dlhodobého majetku, pričom tento majetok sa neodpisuje.

V zmysle § 10 ods. 1 postupov účtovania sa úhrada za dlhodobý majetok účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania, tzn. v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý podľa ZDP neovplyvňuje základ dane z príjmov.

V prípade predaja nehnuteľnosti účtovanej ako dlhodobý majetok v zmysle § 6 ods. 3 postupov účtovania sa v deň jej predaja vyradí táto nehnuteľnosť z knihy dlhodobého majetku a príjem z predaja sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov podľa podmienok ZDP.

V súvislosti s predajom nehnuteľnosti sa v peňažnom denníku v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtujú výdavky doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa ZDP.

Nehnuteľnosti, ktorými sú pozemky, sa v súlade s § 22 ZDP a v nadväznosti na § 23 ods. 1 písm. a) ZDP považujú za hmotný majetok vylúčený z odpisovania a pri ich predaji sa pri uplatnení daňového výdavku postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. e) ZDP.

Daňový výdavok podľa predmetných ustanovení ZDP sa uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k vyradeniu nehnuteľnosti, a to za predpokladu, že nejde o predaj nehnuteľnosti, pri ktorej je výška výdavku limitovaná výškou dosiahnutého príjmu. V prípade predaja nehnuteľnosti, pri ktorej je výška výdavku limitovaná výškou dosiahnutého príjmu, sa daňový výdavok uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem z predaja takejto nehnuteľnosti.


Poznámka (byty ako tovar):

Podľa § 11 ods. 4 Postupov účtovania v JUsa ako tovar môže naúčtovať všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, teda aj byt avšak podmienkou je, aby obstaraný tovar (byt) zostal v nezmenenej podobe, nepoužíval sa, neprenajímal sa a nevykonalo sa na ňom technické zhodnotenie.

V tomto prípade sa kúpa bytu zaúčtuje v knihe zásob a jeho úhrada v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Výdavky celkom” a výdavky v druhovom členení v stĺpci „Zásoby - tovar”. Nákup tovaru - bytu je daňovo uznaným výdavkom ako aj nákup iných zásob za predpokladu, že výdavok bude riadne preukázaný a bol vynaložený za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov živnostníka.

V prípade predaja tovaru - bytu v nasledujúcom účtovnom, zdaňovacom období, príjem z jeho predaja bude príjmom zahrňovaným do základu dane ako predaj tovaru.

Poznámka:§ 30 ods. 1 ZDP: (Odpočet daňovej straty) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk