dnes je 30.9.2020

Input:

Účtovanie nájomného v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

20.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.2 Účtovanie nájomného v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi za odplatu, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej aj úžitky. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa uzatvorenej zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania.

Výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, ako aj nehnuteľnosti, sa uplatňujú v daňových výdavkoch podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov, súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

To znamená, že výdavky na nájomné platené fyzickej osobe sú daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené, a to najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

 


Ak s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa považované za zdaniteľné príjmy, u nájomcu budú tie isté platby súčasťou základu dane až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov. Rovnako sa posudzujú aj platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo dodávateľovi energií a služieb, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený prenajímateľ.

Podľa § 4 ods. 6 postupov účtovania v JÚ sa v peňažnom denníku sa uvádza prehľad

a) peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,

b) peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,

c) priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky,

d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení najmä na

1. predaj tovaru,

2. predaj výrobkov a služieb,

3. ostatné príjmy,

e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy,

4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,

5. tvorbu sociálneho fondu,

6. ostatné výdavky,

f) príjmov, ktoré podľa osobitného predpisu neovplyvňujú základ dane z príjmov,

g) výdavkov, ktoré podľa osobitného predpisu neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Podľa § 4 ods. 9 postupov účtovania v JÚ, ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode.

To znamená, že podnikatelia fyzické osoby, ktoré účtujú podľa § 9 ods. 2 ZoÚv sústave jednoduchého účtovníctva účtujú nájomné podľa postupov účtovania v JÚ:

  • Výdavok za zaplatené nájomné

- úbytok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo bankového účtu (účtuje sa podľa toho, odkiaľ úhradu uskutočnil),

- ovplyvňujúci ZD v stĺpci “Výdavky celkom“,

- v druhovom členení výdavkov celkom v stĺpci “Služby“.

A taktiež zníženie záväzku v knihe záväzkov.

  • Účtovanie nájomného ako uzávierková účtovná operácia (popredu platené nájomné fyzickej osobe):

Časovo rozlíšené nájomné sa zaúčtuje ako uzávierková účtovná operácia podľa § 8 ods. 4 písm. a) postupov účtovania v JÚ.

Výdavky nepeňažnej povahy, t .j. výdavky, ktoré sú v danom účtovnom období daňovo uznateľné, ale už nedošlo k výdaju finančných prostriedkov nakoľko k úhrade nájomného došlo napríklad v predchádzajúcom účtovnom období – popredu zaplatené nájomné fyzickej osobe, sa tiež zaúčtujú do daňových výdavkov v rámci účtovania uzávierkových účtovných operácií.


Uzávierkové účtovné operácie sú podľa § 8 ods. 4 písm. a) Postupov účtovania v JÚ, posledné zápisy v peňažnom denníku


Nájomné platené fyzickej osobe 

Nájomca (fyzická osoba) účtujúca v jednoduchom účtovníctve uzatvoril v januári 2017 nájomnú zmluvu s fyzickou osobou na prenájom kancelárskych priestorov na 5 rokov (na roky 2017 až 2021). Nájomné bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v sume 300 eur mesačne.

Nájomca, ktorý účtuje v sústave

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk