dnes je 19.1.2021

Input:

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.3 Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ailina Hanková


Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako fyzická osoba.

FO podnikateľ potrebuje zrealizovať platbu za prijatú faktúru zo zahraničia - tretej krajiny (Čína). Suma na faktúre z Číny je v dolároch.

FO podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinný pri účtovaní dodržiavať:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”)

  • opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”).

Postupy účtovania v § 3 ods. 3 definujú, akým spôsobom sa vedú účtovné zápisy v účtovných knihách jednoduchého účtovníctva. Tieto sa zapisujú priebežne v časovom slede a preukazujú sa účtovnými dokladmi, ktoré musia spĺňať náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Zákon o účtovníctve v § 10 definuje obsahovú náplň účtovných dokladov, ktorou je:

  • slovné a číselné označenie účtovného dokladu

  • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov

  • peňažnú sumu

  • dátum vyhotovenia

  • dátum uskutočnenia účtovného prípadu

  • podpisové záznamy.

V prípade, že účtovný doklad spĺňa všetky tieto náležitosti, jeho zaúčtovanie je v súlade s postupmi účtovania. Ak FO podnikateľ predloží do účtovníctva ako podklad výpis zo svojho súkromného účtu, ktorý je vystavený na jeho meno a zabezpečí, aby účtovný doklad mal všetky spomínané náležitosti, doklad bude vystavený v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve a v súlade s postupmi účtovania.

Zápis bude zaznamenaný v peňažnom denníku. Zápis neodporúčame účtovať ako pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti, vzhľadom na to, že postupy účtovania definujú v § 4 ods. 2, že pohyb prostriedkov v hotovosti sa účtuje na základe pokladničných dokladov (a tie v opísanom prípade nie sú). Pohyby peňažných prostriedkov na účtoch v bankách sa účtujú v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov na účtoch v bankách. Z toho dôvodu odporúčame do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk