dnes je 3.8.2020

Input:

Účtovanie faktoringu

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Účtovanie faktoringu

Ing. Ján Mintál

Faktoring predstavuje metódu odkúpenia krátkodobých pohľadávok veriteľa špecializovanou firmou – tzv. faktorom. Jeho podstata spočíva v prevzatí oprávnenia veriteľa vymáhať splnenie záväzku faktorom za odplatu. Faktor sa stáva majiteľom pohľadávky a vstupuje do právneho postavenia veriteľa, pričom na prevod pohľadávky nie je potrebný súhlas dlžníka. Pohľadávky faktor financuje na základe posúdenia ich celkovej kvality a rizík vznikajúcich u jednotlivých odberateľov.

Samotné postúpenie pohľadávky klienta faktoringovej spoločnosti vyplýva z príslušnej faktoringovej zmluvy a tzv. cesijnej klauzuly uvedenej v príslušnej faktúre. Klient postupuje pohľadávky faktoringovej spoločnosti a tá sa stáva ich novým výhradným vlastníkom. V zmluve, ktorá býva zvyčajne uzatváraná na ročné obdobie, sa klient zaväzuje, že všetky pohľadávky vznikajúce za jeho odberateľmi, bude postupovať faktoringovej spoločnosti. Tá naopak potvrdzuje, že na postúpené pohľadávky poskytne klientovi preklenovací úver v dohodnutej výške bezprostredne po prevzatí príslušných faktúr a súčasne sa postará o ich inkaso. Voči odberateľom vystupuje ako ich nový veriteľ a pri nedodržaní lehoty splatnosti zabezpečuje upomienkovanie, prípadne ďalšie inkasné postupy až po právne vymáhanie.

O faktoring však nejde v prípade, keď sa prihlási tretí subjekt s cieľom vymoženia pohľadávky za odmenu, ktorá môže byť stanovená paušálnou sumou alebo v závislosti od výšky vymoženého objemu pohľadávok. V takomto prípade totiž pohľadávka neprechádza na vymožiteľa pohľadávky a pri jej vymáhaní vymožiteľ vystupuje ako splnomocnený zástupca veriteľa (nedochádza k zmene v osobe veriteľa).

Postupy účtovania priamo neustanovujú spôsob účtovania faktoringu. Vzhľadom na to, že v podstate ide o postúpenie pohľadávok na špecializovaný subjekt zaoberajúci sa touto problematikou, bude celý postup účtovania týchto operácií spočívať v princípe rovnako ako pri  bežnom účtovaní postúpenia pohľadávok. Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupcu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 8 až ods. 10. Za predpokladu, že postupca v účtovnom období,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk