dnes je 26.9.2020

Input:

Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctve

19.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.1 Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctve

Ing. Eva Mihalíková

Pod pojmom dotácia sa v ekonómii rozumie „peňažný dar alebo jemu podobná peňažná úhrada zo strany verejného sektora nejakého subjektu” v záujme podpory jeho činnosti, prípadne pre zníženie ceny nejakého statku, ktorého poskytovanie je vo „verejnom záujme”. Dotácie predstavujú priamu, podmienenú a nevratnú peňažitú podporu, pričom kľúčovú úlohu hrajú podmienky pre získanie dotácie, ktoré upresňujú možný okruh príjemcov dotácie ako aj jej účel.

Účtovanie dotácie v jednoduchom účtovníctve ustanovuje § 18 Postupov účtovania v JÚ.

V prípade, že účtovnej jednotke je schválená dotácia, toto písomné schválenie sa účtuje v knihe pohľadávok ako poskytnutie dotácie. Zánik tejto pohľadávky v knihe pohľadávok sa účtuje v deň, kedy je dotácia vyplatená na bankový účet a súčasne sa sa účtuje tento príjem na bankový účet ako príjem podľa osobitného predpisu, ktorý neovlyvňuje základ dane.

Použitie dotácie sa účtuje ako výdavok podľa druhu výdavku, na ktorý bola dotácia určená, tzn.: ako výdavkvky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (napr. mzdy, služby, zásoby, atď.).

Na konci účtovného obdobia je potrebné zúčtovať využitie časti dotácie či celej sumy dotácie. Suma použitej dotácie sa zaúčtuje v jednoduchom účtovníctve ako ostatné príjmy zahrňované do základu dane. V prípade, že bola dotácia použitá na nákup dlhodobého hmotného či nehmotného majetku zaúčtuje sa odpis DHM či DNM ako ostatný výdavok zahrňovaný do základu dane a súčasne v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške dotácie určenej na jeho obstaranie ako ostatný príjem zahrnovaný do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk