dnes je 31.10.2020

Input:

Účtovanie diaľničných známok v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.2 Účtovanie diaľničných známok v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre nás najkvalitnejšiu a najrýchlejšiu formu dopravy avšak používanie týchto úsekov je spoplatňované. Preto pred vstupom na tieto úseky musíme myslieť na našu povinnosť úhrady za ich využívanie.


Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd.

V súčasnosti existujú v Európe dva systémy spoplatňovania, a to forma diaľničnej známky a elektronického mýta, prípadne ich kombinácia, a preto je dôležité si to v zahraničí preveriť.

1. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok (ďalej aj ako „systém elektronických diaľničných známok”) za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest”). Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené za diaľničné známky v elektronickej podobe.

Návrhom, vybudovaním a prevádzkou systému elektronických diaľničných známok bola na základe Zmluvy o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, uzatvorenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., poverená spoločnosť SkyToll, a. s.

Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Ide o vymedzené úseky diaľnic D1, D2, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1, R2, R4 a R6, ktorých presný zoznam je uvedený na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Ak budeme jazdiť v SR po diaľniciach a rýchlostných cestách v motorovom vozidle s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony kupujeme (elektronickú) diaľničnú známku. Pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí povinnosť uhradiť (elektronické) mýto. Úhrade mýta podliehajú všetky vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest a taktiež vymedzené úseky ciest I. triedy.


Mýto je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe elektronicky získaných údajov. Vozidlá s povinnosťou úhrady mýta sú podľa príslušných ustanovení zákona o výbere mýta motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uvedené v prílohe č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vozidlá kategórie M, N a G), okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, pričom zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol platný do 19.5.2018. Po tomto dátume ho nahradil zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úhrada diaľničnej známky

Zákazník môže úhradu diaľničnej známky vykonať:

- na obchodných miestach označených logom „eznámka” v hotovosti a/alebo bezhotovostne platobnou kartou,

- bezhotovostne prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou,

- bezhotovostne prostredníctvom mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia „eznámka” platobnou kartou,

- bezhotovostne prostredníctvom samoobslužných zariadení lokalizovaných predovšetkým v rámci obchodných miest na hraničných priechodoch platobnou kartou.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest”) majú:

- dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,

- dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,

- dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Pri zakúpení elektronickej diaľničnej známky sa vozidlo dostane do centrálnej evidencie a motorové vozidlo môžeme využívať na spoplatňovaných cestách. Elektronická diaľničná známka sa nelepí na čelné sklo. Diaľničná známka sa kupuje na konkrétne motorové vozidlo, keďže pri kúpe uvádzame aj ŠPZ.

Ak účtovná jednotka pravidelne využíva motorové vozidlo na diaľniciach a rýchlostných cestách je pre ňu z ekonomického hľadiska najvhodnejšia kúpa ročnej elektronickej diaľničnej známky, dostupné sú však aj elektronické diaľničné známky s krátkou dobou platnosti.

V Slovenskej republike je možné zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30-dňovou alebo 10-dňovou platnosťou, pričom:

- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,

- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,

- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom.

Elektronické diaľničné známky sú dostupné prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie pre operačné systémy Android a iOS, samoobslužných automatov a na obchodných miestach – čerpacích staniciach. Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadávame evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie pričom zaplatiť za ňu môžeme hotovosťou alebo platobnou kartou. Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostaneme doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste dostaneme papierový doklad.

Účtovanie diaľničnej známky

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd a je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., a preto jej kúpu uvádzame v peňažnom denníku ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení „ služby” a pri úhrade v hotovosti bude úbytok hotovosti v pokladničnej knihe.

Ďalšie spôsoby účtovania diaľničnej známky :

Spôsob účtovania diaľničnej známky môže súvisieť ešte s ďalšími udalosťami, napríklad zamestnanec na základe súhlasu svojho zamestnávateľa použije svoje vlastné motorové vozidlo (nemá pre svoje súkromné účely kúpenú diaľničnú známku) na služobné účely (služobná cesta si bude vyžadovať kúpu diaľničnej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk