dnes je 27.10.2020

Input:

Účastníci exekučného konania

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.4 Účastníci exekučného konania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Účastníkom exekučného konania je okruh osôb určených v exekučnom poriadku. Niektoré osoby sú účastníkmi celého exekučného konania, niektoré len v jeho časti, v ktorej riešia ich nároky (§ 35 EP).

Zmenu oproti doterajšiemu stavu predstavuje úprava, že účastníkom konania do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je oprávnený. Vyplýva to zo zmeny spôsobu začatia exekúcie, ktorá sa začína na návrh oprávneného doručený súdu. Od 1. apríla 2017 ide o jediný exekučný súd, a to Okresný súd Banská Bystrica.

Ak exekučný súd návrh na vykonanie exekúcie nezamietne a súd vydá poverenie exekútorovi vybratému náhodným výberom, po vydaní poverenia sa účastníkmi konania stávajú oprávnený a povinný. Iné osoby sa stávajú účastníkmi konania pre jeho časť, v ktorej im ju priznáva exekučný poriadok (napríklad pri žalobe o vylúčenie veci). Exekútor sa stáva účastníkom konania v prípade, ak súd rozhoduje o trovách exekútora.

Účastníkom exekučného konania je aj manžel/ka povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V prípade, ak exekútor určil spôsob vykonania exekúcie postihnutím majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, neskoršie vysporiadanie BSM medzi manželmi už nemá účinky voči oprávnenému.

Osoba účastníka konania na strane oprávneného, ako aj povinného, sa môže pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie zmeniť napríklad v dôsledku postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu. Proti inej osobe, ktorá je uvedená v exekučnom titule ako oprávnený alebo povinný, možno navrhnúť vykonať exekúciu len pri preukázaní, že na ňu prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu.

Prevod alebo prechod práva alebo povinnosti na inú osobu sa musí doložiť verejnou alebo inou listinou. Takéto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk