dnes je 27.10.2020

Input:

Trovy exekúcie

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.6 Trovy exekúcie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie, musí povinný počítať s tým, že sa mu pohľadávka „predraží” o trovy exekúcie. Tie tvoria: odmena exekútora, náhrada paušálnych výdavkov, náhrada nevyhnutných výdavkov, pričom, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena a aj náhrady sa o túto daň zvyšujú.

Výšku odmeny a náhrad, ako aj spôsob ich určenia, vymedzuje vyhláška č. 68/2017 Z. z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o odmenu, jej výška je 20 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie odmeny je výška vymoženej pohľadávky, exekútorovi však patrí odmena najviac vo výške 33.000,- eur. Uvedené platí, ak ide o exekúciu na peňažné plnenie. V prípade exekúcie na nepeňažné plnenie je odmena exekútora rôzna, pri jednotlivých spôsoboch vykonania exekúcie, a to nasledovne:

- v prípade vypratania nehnuteľnosti je odmena exekútora za každú jednu vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť 200,- eur,

- ak sa vykonáva exekúcia odobratím veci, za každú jednu vec patrí exekútorovi odmena vo výške 30,- eur, najviac ale 200,- eur za všetky odobraté veci, odoberané na základe jedného exekučného titulu – ak by teda v exekučnom titule bolo vymedzených 10 vecí na odobratie, odmena sa nevypočíta ako 30 x 10, ale exekútorovi patrí len 200,- eur za odobratie všetkých vecí titulom určených. Pokiaľ by však rozhodnutie vymedzilo hodnotu veci, odmena je 10 % z hodnoty veci,

- ak sa rozdeľuje hnuteľná vec inak ako predajom, odmena exekútora je 100,- eur za každú jednu rozdelenú vec,

- ak sa vykonáva exekúcia uskutočnením prác a výkonov, odmena exekútora je 10 % z hodnoty prác a výkonov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk