dnes je 29.9.2020

Input:

Transferové oceňovanie a SZČO

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.1.1 Transferové oceňovanie a SZČO

Ing. Alena Zábojová

Transferové oceňovanie je v slovenskej legislatíve upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v nasledujúcich paragrafoch:

  • § 2 ZDP– v písm. n), o), p) a r) – tu sa nachádzajú základné pojmy ako závislá osoba, ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie

  • § 17 ods. 5 ZDP upravuje povinnosť zvýšenia základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami

  • § 18ZDP – stanovuje princíp nezávislého vzťahu, metódy transferového oceňovania, možnosť daňového subjektu požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania a dokumentačnú povinnosť.

Dokumentačná povinnosť je bližšie špecifikovaná v Usmernení MF SR č. MF/014283/2016-724 – o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 ZDP (ďalej len Usmernenie). Problematika je ďalej rozpracovaná aj v Metodických pokynoch a Informáciách FR SR.

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) ZDP zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) je blízka osoba, ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo inak prepojená osoba.

V roku 2017 nastali zmeny v definícii ekonomického a personálneho prepojenia, spresnila sa definícia iného prepojenia. Zaviedol sa nový pojem kontrolovaná transakcia. Zmeny sú aj v súvislosti s korešpondujúcimi úpravami, v poplatkoch za odsúhlasovanie použitia metódy transferového oceňovania atď. V nasledujúcom texte sa zameriame na niektoré zmeny v oblasti transferového oceňovania detailnejšie.

Rozšírenie pojmu ekonomické a personálne prepojenie a iné prepojenie

Zmeny v definícii ekonomického a personálneho prepojenia rozšírili pôsobnosť transferového oceňovania na ďalšie vzťahy. Ekonomické a personálne prepojenie sa už vzťahuje aj na situáciu vzájomného vzťahu medzi osobami, ktoré sú nielen pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, ale aj jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Spresnilo sa aj pojmové vymedzenie vedenia, pričom vedením sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe. „Vedenie” je teda definované tak, aby sa vzťahovalo na akúkoľvek právnickú osobu nielen obchodnú spoločnosť a družstvo (teda napríklad aj na pozemkové spoločenstvo a pod.)

Nová definícia iného prepojenia rozširuje doterajší pojem „obchodný vzťah” na pojem „právny vzťah alebo iný obdobný vzťah”, ktorý vzniká za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Pričom je zrejmé, že pojem právny a iný obdobný vzťah má širší záber ako pojem obchodný vzťah.

Nový pojem kontrolovaná transakcia

Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami definovanými zákonom o dani z príjmov, pričom aspoň jedna z osôb je daňovníkom s príjmami podľa § 6 ZDP zákona o daniach z príjmu alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti. Zavedením pojmu „kontrolovaná transakcia” sa nahrádza pojem „vzájomný obchodný vzťah”. Dôvodom na zmenu bol najmä rôzny výklad pojmu vzájomný obchodný vzťah, ktorý vnášal právnu neistotu do aplikácie povinnosti transferového oceňovania. Zavedením pojmu kontrolovaná transakcia (controlled transaction) dochádza aj k zosúladeniu s pojmom, ktorý sa používa pri definovaní obdobných vzťahov medzi závislými osobami v Smernici OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní.

Z kontrolovaných transakcií je zákonom stanovená výnimka a to v prípade ak na jednej strane je fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZDP, pričom však takto prenajímaná nehnuteľnosť nie je zaradená v obchodnom majetku a na druhej strane je nájomca, fyzická blízka osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely (čiže nie na podnikateľské účely). Znamená to, že takýto prenájom nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku medzi fyzickými osobami, ktoré sú blízkymi osobami (napr. medzi manželmi, súrodencami, rodičmi a deťmi) nebude podliehať pravidlám transferového oceňovania, ak nájomca túto nehnuteľnosť nebude využívať na podnikanie.

Podľa ustanovení § 17 ods. 5 ZDP, ktorý sa týka úpravy základu dane sa v prípade fyzických osôb vzťahuje na fyzické osoby – podnikateľov (zisťujú základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP):

  • Fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, čiže ide o príjmy z podnikania z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. audítori, daňoví poradcovia, súkromní veterinári, notári a pod.), príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti. Ďalej sú to príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a tlmočníkov, sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka atď.

  • Fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 3 ZDP – z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

  • Fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP – príjmy z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu.

Ustanovenie § 17 ods. 5 ZDP, ktoré sa týka úpravy základu dane sa v prípade fyzických osôb nevzťahuje na dole uvedené fyzické osoby:

  • Fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane podľa § 7 ZDP – ide o príjmy z kapitálového majetku (ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP) t.j. napr. z úrokov a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, na vkladovom účte apod., dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku atď.

  • Fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane podľa § 8 ZDP – najmä príjmy z príležitostných činností, z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, z predaja hnuteľných vecí, z prevodu opcií a cenných papierov, výhry z verejných súťaží, kompenzačné platby, náhrada nemajetkovej ujmy, príjmy za výkup odpadu, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe atď.

Na zistenie zdaniteľného rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP sa používajú v prípade vzťahov závislých osôb metódy uvedené v § 18 ZDP, a sú to jednak metódy vychádzajúc z porovnávania ceny, metódy vychádzajúce z porovnávania zisku, vzájomná kombinácia predošlých metód, prípadne iná metóda priamo neuvedená v zákone, ak jej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu, ktorej obsah určilo Ministerstvo financií SR Usmernením. Toto usmernenie nadväzuje na § 18

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk