dnes je 2.12.2020

Input:

SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.1 SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

Podnikateľské aktivity spojené so zahraničím prinášajú nielen možnosť zefektívnenia ekonomických výsledkov podnikateľov, ale aj s tým spojené riziká, ktorým je možné vyhnúť sa dobrou znalosťou ekonomických podmienok podnikania. Veľmi dôležitým faktorom pre určenie ekonomickej efektívnosti podnikateľských aktivít je znalosť daňových zákonov.

Režim cezhraničného poskytovania služieb je v členských krajinách Európskej únie upravený Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky v prístupe k podnikaniu pre domácich a zahraničných podnikateľov z členských štátov a po administratívnej stránke zjednodušiť prístup k realizácii služieb.

Cezhraničné poskytovanie služieb znamená, že poskytovateľ služieb má na základe oprávnenia, ktoré mu bolo vydané v jeho členskom štáte, právo dočasne poskytovať služby aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte, a to za rovnakých podmienok ako majú domáci poskytovatelia služieb tohto iného členského štátu. Dôležité je, že formou cezhraničného poskytovania služieb je možné podnikať v inom členskom štáte len dočasne. Pri posudzovaní dočasného charakteru poskytovania služieb sa pristupuje individuálne, ale malo by sa prihliadať nielen na trvanie služby, ale aj na jej pravidelnosť a súvislosť. V tomto smere je dôležitý čas, počas ktorého bude takéto služby v zahraničí SZČO so slovenskou živnosťou vykonávať. Môže sa totiž stať, že pri takomto podnikaní mu vznikne v inom členskom štáte tzv. stála prevádzkareň a potom už musí riešiť aj otázku zdaňovania v inom členskom štáte alebo si to bude vyžadovať založenie živnosti v krajine určenia, čo má vplyv aj na odvodové povinnosti.

V prípade podnikania v inom štáte je potrebné upozorniť, že nie v každom štáte môže SZČO so slovenskou živnosťou vykonávať. Na vykonávanie služieb v inom štáte sa vyžaduje splnenie podmienok na území ktorého štátu chce SZČO svoju činnosť dočasne vykonávať. Tieto podmienky sú v každom štáte iné a určuje si ich pri regulácii podnikania na svojom území príslušný štát. Preto je potrebné ešte pred samotným výkonom činnosti SZČO v príslušnom štáte informovať sa o podmienkach poskytovania služieb.

Ak chce SZČO vykonávať svoju činnosť v zahraničí, je dôležité, či vykonáva činnosť:

a/ v členských štátoch EÚ

b/ v tretích krajinách

Výkon činnosti v členských štátoch EÚ

Ak vykonáva SZČO činnosť v členských štátoch EÚ, potom musí splniť minimálne tieto podmienky:

  • - v prípade vykonávania činnosti na území iného štátu by mala mať a preukázať sa dokumentom, že existuje práca, ktorá sa má v zahraničí dočasne vykonávať. V tomto smere môže ísť napríklad o objednávku alebo obchodnú zmluvu uzatvorenú so zahraničným subjektom, v ktorej sú uvedené predmet výkonu činnosti, je identifikované miesto výkonu práce, trvanie práce a jej ukončenie
  • - je potrebné disponovať aj osvedčením o živnostenskom oprávnení vydanom na území Slovenskej republiky s jeho úradne potvrdeným prekladom do jazyka krajiny určenia výkonu práce, pričom doporučujem aj preklad tohto dokumentu do anglického jazyka. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by malo deklarovať vykonávanie činnosti na Slovensku aspoň dva mesiace pred jej výkonom v zahraničí

Pred samotným výkonom činnosti v zahraničí je i dôležité si preveriť, či činnosť, ktorá sa má vykonávať, nepatrí v krajine určenia medzi regulované povolania, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky a preukazovanie odbornej spôsobilosti . Je to dôležité preto, že v inom štáte „slovenské osvedčenie” o živnostenskom oprávnení sa vzťahuje na napr. voľnú živnosť, ktorá však v krajine určenia patrí medzi regulované činnosti, resp. aj požiadavky na výkon činnosti z hľadiska kvalifikácie nemusia byť v štáte výkonu činnosti akceptované.

Niektoré krajiny zároveň vyžadujú, aby SZČO ešte predtým, než tu reálne začne pracovať, oznámil túto skutočnosť aj miestnym úradom. Kým niektoré krajiny požadujú, aby podnikateľ podal Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb len v prípade regulovaných živností, v niektorých štátoch je potrebné toto oznámenie podať aj pri voľných živnostiach.


Napríklad v Nemecku musia všetci živnostníci podať toto oznámenie na príslušnú remeselnú komoru HWK. Možno to urobiť aj elektronicky bez ohľadu na to, či ide o regulovanú alebo voľnú živnosť. V prípade regulovaných činností je potrebné doložiť aj doklad o povahe a dĺžke praxe. Odporúča sa podať oznámenie minimálne jeden mesiac vopred. Následne vydá komora osvedčenie o uskutočnení oznámenia. Náklady na jeho vydanie sú 25 až 30 €. Toto osvedčenie je počas jedného roka platné v celom Nemecku. Začatie poskytovania služieb je potrebné vždy ohlásiť aj v Rakúsku na Spolkovom ministerstve pre výstavbu, vedu a hospodárstvo. Aj tu platí, že ak ide o regulovanú živnosť, musí podnikateľ doložiť doklad o praxi. Zároveň je potrebné najmenej týždeň pred začatím práce v Rakúsku oznámiť túto skutočnosť na Centrálnom koordinačnom úrade pri rakúskom Spolkovom ministerstve financií. V každom členskom štáte únie existuje jednotné kontaktné miesto, na ktorom môžu podnikatelia získať informácie o tom, za akých podmienok tu môžu poskytovať svoje služby.
Problematickejšie to je v prípade, ak má firma alebo živnostník zamestnancov, ktorí budú v zahraničí pracovať. Vyslať zamestnancov do zahraničia je možné za predpokladu, že hlavná činnosť danej firmy je a aj naďalej zostane na Slovensku. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora to znamená, že si firma na Slovensku musí zachovať svoje sídlo a vedenie, musí tu naďalej pracovať aspoň štvrtina zo všetkých zamestnancov a prevažná časť zmlúv musí byť uzatvorená so slovenskými zákazníkmi. Ak by tieto podmienky neboli splnené a firma by svoje služby poskytovala napríklad len v Rakúsku či Nemecku, mohlo by ísť o obchádzanie právneho systému týchto krajín.

Samostatne zárobkovo činná osobe pri dočasnom výkone prác v inom členskom štáte vznikajú aj povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

SZČO by si mala vyžiadať od Sociálnej poisťovne formulár PD A1 /prenosný dokument A 1/ z dôvodu výkonu prác na území iného členského štátu Európskej únie. Formulárom PD A1 sa preukazuje skutočnosť, že osoba, ktorá cezhranične poskytuje dočasne služby v zahraničí, je naďalej súčasťou systému sociálneho poistenia jej domovskej krajiny. Na základe neho nemusí v krajine určenia odvádzať príspevky do sociálneho zabezpečenia. Formulár PD A1 je väčšinou potrebné mať preložený aj do úradného jazyka krajiny určenia. Žiadateľovi ho vystavuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne v lehote najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a odošle mu ho doporučene poštou. V prípade, že SZČO nepožiada o uplatnenie inštitútu vyslania cez PD A1, potom sa na túto osobu odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom štáte EÚ začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu.

Z hľadiska zdravotného poistenia je SZČO pri dočasnom výkone činnosti v zahraničí naďalej poistená v Slovenskej republike. V prípade, že by v zahraničí takejto osobe bolo poskytnuté potrebné ošetrenie v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk