dnes je 28.9.2020

Input:

SZČO a cestovné náhrady

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.2 SZČO a cestovné náhrady

Ing. Ľuboslava Minková

Zákon o cestovných náhradách nezahŕňa do svojho osobného rozsahu SZČO; rozsah výdavkov (nákladov), ktoré si SZČO môže zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov), je vymedzený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP”).


Pod pojmami „SZČO – podnikateľ”, „podnikateľ” sa rozumie fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Postavenie SZČO a  zamestnanca

Zamestnanec a SZČO má rozdielne postavenie vo väzbe na výdavky vzniknuté pri výkone práce mimo pravidelného pracoviska zamestnanca alebo mimo miesta, v ktorom túto činnosť SZČO vykonáva pravidelne. U zamestnanca ide o náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonávanou pracovnou cestou a u SZČO ide o zahŕňanie výdavkov do daňových výdavkov.

SZČO predstavuje osobitnú skupinu osôb, ktorým vznikajú pri podnikaní výdavky vynaložené v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej príjmy sú predmetom dane z príjmov, a to aj mimo miesta, v ktorom túto činnosť SZČO vykonáva pravidelne. Zákon o dani z príjmov neposudzuje výkon tejto činnosti SZČO v inom mieste, ako je miesto, v ktorom túto činnosť vykonáva pravidelne, ako jeho pracovnú cestu.

Do daňových výdavkov si SZČO môže zahrnúť výdavky (náklady) vynaložené v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej príjmy sú predmetom dane, vykonávanej v inom mieste, ako je miesto, v ktorom túto činnosť pravidelne vykonáva, pričom rozsah týchto výdavkov je taxatívne vymedzený v zákone o dani z príjmov. Dôkazné bremeno zaúčtovaných výdavkov pritom nesie SZČO sám za seba. To znamená, že musí správcovi dane preukázať, že zaúčtované výdavky v skutočnosti vznikli pri ceste, ktorá súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou a že bola vykonaná v inom mieste, ako obvykle vykonáva podnikateľskú činnosť. Vyplňovanie cestovného príkazu zo strany SZČO nie je v tomto prípade potrebné.

Daňovými výdavkami daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vynaloženými v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom túto činnosť pravidelne vykonáva, sú podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDPvýdavky najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, a to

1) výdavky na stravovanie, a to

- stravné pri výkone činnosti vykonávanej v inom mieste, ako je miesto, v ktorom túto činnosť pravidelne vykonáva v tuzemsku (§ 5 zákona o cestovných náhradách),

- stravné v eurách/cudzej mene pri výkone činnosti v zahraničí (§ 13 zákona o cestovných náhradách).

Suma stravného od 1.12.2016 je stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z. z. nasledovne:

  • 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

  • 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

  • 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sú stanovené opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z.

 

2) výdavky na ubytovanie [ § 4 ods. 1 písm. b) zákona o cestovných náhradách]

Výdavkami za ubytovanie sú preukázané výdavky za ubytovanie, doložené dokladom o ubytovaní (hotelový účet, účet iného ubytovacieho zariadenia). Tieto doklady musia spĺňať náležitosti účtovného dokladu (označenie dokladu, opis obsahu účtovného prípadu, peňažnú sumu, dátum vyhotovenia, dátum uskutočnenia a identifikácia vystavovateľa dokladu), pričom musí ísť o subjekt, ktorého predmetom podnikania je poskytovanie ubytovacích služieb alebo nájomcu ubytovacieho zariadenia;

3) výdavky na cestovanie dopravnými prostriedkami [ § 4 ods. 1 písm. a) zákona o cestovných náhradách]

Výdavky na cestovanie sú všetky výdavky SZČO, ktoré vynaložil v súvislosti s dopravou – výdavky za cestovné lístky verejnými dopravnými prostriedkami, miestnu dopravu, letenky, lodný lístok a pod. Tento výdavok sa preukazuje cestovným lístkom z konkrétneho druhu dopravy; časovo a vecne musia cestovné lístky byť v súlade s cestou na vykonávanie činnosti do iného miesta, ako je miesto, v ktorom SZČO činnosť pravidelne vykonáva,

4) nevyhnutné výdavky [ § 4 ods. 1 písm. d) zákona o cestovných náhradách]

K týmto výdavkov možno zaradiť výdavky spojené s pobytom v mieste, kde SZČO vykonáva činnosť (napr. poplatok za úschovu batožiny, poplatok za parkovanie, telefonovanie, faxovanie, za použitie internetu, diaľničný poplatok a pod.).


Do daňových výdavkov si SZČO nemôže zahrnúť vreckové.

V prípade výdavkov (nákladov) za spotrebované pohonné látky je možné tieto rozdeliť v závislosti na použitom vozidle na výkon činnosti v inom mieste ako je miesto pravidelného vykonávania činnosti a to:

A. Ak SZČO na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, môže si podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP uplatniť výdavky (náklady), a to buď:

1. Do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách, pričom základnú náhradu za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách; pri posudzovaní obchodného majetku SZČO sa vychádza z definície § 2 písm. m) ZDP.

Týmto spôsobom sú riešené vo väzbe na výšku a rozsah výdavkov len vlastné osobné motorové vozidlá nezahrnuté do obchodného majetku a ktoré nikdy neboli zaradené do obchodného majetku. Týmto spôsobom nie sú riešené prípady použitia nákladného automobilu alebo autobusu, ktoré SZČO nemá zahrnuté v obchodnom majetku.

 Od 1.1.2009 je ustanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. (čiastka 211/2008) suma základnej náhrady za jeden km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá  0,183 eura.

alebo

2. Vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

B. Ak SZČO využije na cestovanie iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, t. j. ak na cestovanie využije napr. prenajaté alebo vypožičané motorové vozidlo alebo využije vlastné nákladné motorové vozidlo, postupuje pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. Daňovník si môže sám určiť, ako bude uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované pohonné látky. Do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk