dnes je 26.9.2020

Input:

Súvislosti dlhodobých záväzkov a zákona o dani z príjmov v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.25 Súvislosti dlhodobých záväzkov a zákona o dani z príjmov v roku 2016

Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) osobitne pojem „dlhodobé záväzky“ neupravuje. Na účely ich definície a preskúmania súvislostí so ZDP je potrebné vychádzať z § 48 a § 61 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení (ďalej len „PÚPP“).

Dlhodobé záväzky podľa § 48 a § 61 PÚPP:

Podľa § 48 PÚPP sa v účtovej skupine 32 - Záväzky účtujú okrem krátkodobých aj dlhodobé záväzky z obchodného styku.

Dlhodobými záväzkami, ktoré sa podľa § 61 PÚPP účtujú na účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky a ktoré sa analyticky sledujú podľa jednotlivých veriteľov, sa rozumejú záväzky:

  • z obchodného styku i neobchodného styku a

  • s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

V účtovej skupine 32 – Záväzky a na jednotlivých účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky sa sledujú nasledovné druhy dlhodobých záväzkov:

32x

 

Záväzky

 

Účet

 

Účtová skupina 47 – Dlhodobé záväzky

 

471

 

Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovnými jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

 

472

 

Záväzky zo sociálneho fondu

 

473

 

Vydané dlhopisy

 

474

 

Záväzky z prenájmu

 

475

 

Dlhodobé prijaté preddavky

 

476

 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

 

478

 

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

479

 

Ostatné dlhodobé záväzky

 

Niektoré súvislosti dlhodobých záväzkov a ZDP:

- 32x – Záväzky – v tejto účtovej skupine sa účtujú okrem krátkodobých aj dlhodobé záväzky z obchodného styku, napr. voči dodávateľom. Nakoľko ku skupine záväzkov z obchodného styku najčastejšie prináležia aj daňové výdavky (§ 19 ZDP) vrátane výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, je potrebné sledovať dobu, ktorá uplynula od dohodnutej lehoty splatnosti. Od nej závisí povinnosť zvýšenia základu dane podľa § 17 ods. 27 ZDP, ak v tejto dobe neprišlo k úhrade záväzku dlžníkom. Spätnú úpravu základu dane, ak príde k úhrade (aj čiastočnej) záväzku, upravuje § 17 ods. 32 ZDP.

- 471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku – na tomto účte sa účtujú záväzky z kapitálových operácií i z obchodného styku voči účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ktorý podľa § 22 zákona o účtovníctve tvorí materská účtovná jednotka a dcérska účtovná jednotka, ktoré sa na účely ZDP považujú za závislé osoby [§ 2 písm. n) až r)]. So vznikom a účtovaním dlhodobých záväzkov medzi závislými osobami sa spája aj vznik nákladov, ktoré je potrebné posudzovať podľa ZDP na účely ich zahrnovania do daňových výdavkov. Ak ide o:

  • poskytnutie dlhodobej pôžičky – závislé osoby môžu dohodnúť úroky obvyklým percentom, ktoré pri zahrnovaní do daňových výdavkov u dlžníka podliehajú testovaniu na nízku kapitalizáciu podľa § 21a ZDP. Pri poskytnutí bezúročnej pôžičky je potrebné preskúmať, či by k jej poskytnutiu mohlo prísť za obdobných podmienok aj medzi nezávislými osobami, t. j. či nastavením nulových úrokov neprichádza u veriteľa – závislej osoby k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty na účely § 17 ods. 5 ZDP vo väzbe na pravidlá transferového oceňovania (§ 18 ZDP).

  • transakcie z obchodného styku – závislé osoby sú povinné posudzovať stanovenie ceny tzv. kontrolovanej transakcie a porovnať ju na účely § 17 ods. 5 ZDP s cenou medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Úprava základu dane o rozdiel medzi ocenením kontrolovaných transakcií a transakcií medzi nezávislými osobami úzko súvisí s pravidlami transferového oceňovania podľa § 18 ZDP.

- 472- Záväzky zo sociálneho fondu – na tomto účte sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Nakoľko tento predpis limituje výšku prídelu do sociálneho fondu, za preukázaný daňový výdavok v súlade s § 19 ods. 1 a § 21 ods. 2 písm. d) ZDP je možné považovať prídel najviac vo výške tohto limitu.


Spoločnosť, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, je niekoľko rokov po sebe stratová. Aj napriek tomu sa spoločnosť v kolektívnej zmluve zaviazala prispievať do sociálneho fondu vo výške 1 %. Do daňových výdavkov nie je možné zahrnúť celú tvorbu sociálneho fondu, ale len do 0,6 % zo základu pre výpočet odvodu, t. j. do výšky povinného prídelu. Tvorba sociálneho fondu nad túto hranicu sa považuje za nedaňový výdavok.

- 473 – Vydané dlhopisy – na tomto účte sa u emitenta dlhopisov účtuje dlhodobý záväzok splatiť v lehote splatnosti (dlhšej ako jeden rok) menovitú hodnotu dlhopisu spolu s úrokmi. Hodnota záväzku sa vo vecnej a časovej súvislosti postupne zvyšuje o úrokové náklady (tzv. alikvotný úrokový náklad), ktoré sa súvzťažne účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky. Úrokový náklad u emitenta je považovaný za daňový výdavok, ak priamo súvisí s dosahovaním zdaniteľného príjmu v súlade s § 2 písm. i) ZDP.

- 474 – Záväzky z prenájmu – na tomto účte sa u nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu (lízing). Podrobnosti účtovania lízingu sú upravené v § 30a PÚPP. Majetok obstaraný na lízing sa u nájomcu účtuje v jeho majetku a podľa § 26 ods. 8 ZDP vstupuje do daňových výdavkov vo forme rovnomerných alebo zrýchlených odpisov počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Pri osobnom automobile so vstupnou cenou viac ako 48 000 € je aj pri jeho obstaraní na lízing potrebné rešpektovať § 17 ods. 34 ZDP. Ďalej s dlhodobým záväzkom z lízingu súvisí § 19 ods. 3 písm. o) ZDP, podľa neho sa do daňových výdavkov zahrnuje aj úrok pri finančnom prenájme, a to počas celej doby trvania lízingu.


Spoločnosť uzatvorila v júni 2016 lízingovú zmluvu na prenájom osobného automobilu, ktorý je zaradený v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky. K odovzdaniu automobilu nájomcovi prišlo 6. 6. 2016 a dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov. Obstarávacia cena predmetu prenájmu bez DPH je 24 080 € a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 300 €. Kúpna cena po skončení lízingovej zmluvy, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu, je vo výške 100 €. Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?Vstupnú cenu podľa § 25 ZDP na účely uplatňovania daňových odpisov tvorí súčet obstarávacej ceny, poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy a kúpnej ceny po skončení nájmu, t. j. 24 480 € (24 080 + 300 + 100). Spoločnosť ako nájomca zaradí osobný automobil do svojho majetku a do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky (bez ohľadu na dohodnutú kratšiu dobu prenájmu). Hmotný majetok zaradený v odpisovej skupine 1 je možné odpisovať len rovnomerným spôsobom, a preto sa ročný daňový odpis vypočíta ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania ustanovenej pre odpisovú skupinu 1 (24 480/4). V roku 2016, t. j. v prvom roku odpisovania, možno do daňových výdavkov zahrnúť odpis len vo výške pripadajúcej na počet mesiacov od zaradenia majetku do užívania do konca zdaňovacieho obdobia, t. j. [(24 480 : 4) : 12] x 7. Záväzky z dlhodobého prenájmu účtuje spoločnosť v súlade so splátkovým kalendárom na účet 474 – Záväzky z prenájmu.  

- 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky – na tomto účte sa účtujú nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku. V danom prípade, ak

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk