dnes je 27.9.2020

Input:

Súvislosti dlhodobých pohľadávok a zákona o dani z príjmov v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.24 Súvislosti dlhodobých pohľadávok a zákona o dani z príjmov v roku 2016

Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) osobitne pojem „dlhodobé pohľadávky“ neupravuje. Na účely ich definície a preskúmania súvislostí so ZDP je potrebné vychádzať z viacerých ustanovení opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších opatrení (ďalej len „PÚPP“).

Dlhodobé pohľadávky podľa PÚPP:

Obdobne, ako je tomu pri záväzkoch, aj dlhodobými pohľadávkami sa rozumejú pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Dlhodobé pohľadávky sa účtujú na viacerých účtoch, a to:

066

 

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti (§ 14 ods. 23 PÚPP)

 

31x

 

Dlhodobé pohľadávky z obchodných vzťahov (§ 48 ods. 1 PÚPP)

 

374

 

Pohľadávky z nájmu (§ 55 PÚPP)

 

375

 

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (§ 55 PÚPP)

 

Niektoré súvislosti dlhodobých pohľadávok a ZDP:

066 -Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v konsolidovanom celku – na tomto účte sa účtujú dlhodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami (dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky), pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu), pôžičky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pôžičky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť. Ide teda o dlhodobé pôžičky medzi osobami, ktoré sú na účely ZDP vymedzené ako závislé osoby [§ 2 písm. n) až r) ZDP]. Pri poskytovaní pôžičky medzi závislými osobami môžu byť dohodnuté aj úroky, ktorých výšku je na účely ZDP potrebné posudzovať vo väzbe na pravidlá transferového oceňovania. Znamená to, že je potrebné preskúmať, či dohodnutá výška úrokov zodpovedá výške úrokov, ktorá by bola dohodnutá za obdobných podmienok medzi nezávislými osobami. Obdobné platí aj pri poskytnutí bezúročnej pôžičky, t. j., či nastavenou výškou úrokov (príp. nulovými úrokmi) neprichádza u veriteľa – závislej osoby, k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty na účely § 17 ods. 5 ZDP vo väzbe na pravidlá transferového oceňovania (§ 18 ZDP).


Tuzemská spoločnosť ako veriteľ poskytla v roku 2016 svojej  tuzemskej závislej právnickej osobe ako dlžníkovi pôžičku podľa § 657 Občianskeho zákonníka na dobu 10 rokov. V súlade s § 658 Občianskeho zákonníka je táto pôžička bezúročná. Spoločnosť - veriteľ je povinná uplatniť § 17 ods. 5 ZDP a upraviť (zvýšiť) základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane resp. zvýšiť daňovú stratu.

31x – Pohľadávky – v tejto účtovej skupine sa účtujú okrem krátkodobých aj dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, napr. voči odberateľom. S neuhradenými a nepremlčanými pohľadávkami (krátkodobými i dlhodobými), ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov a pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, sa spája možnosť tvorby opravných položiek uznaných podľa § 19 ods. 3 písm. f) a § 20 ods. 14 ZDP za daňový výdavok. Výška opravnej položky zahrnutej do daňových výdavkov závisí od doby, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky (viac ako 360 dní – 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo neuhradenej časti, viac ako 720 dní – 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo neuhradenej časti a viac ako 1 080 dní – 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo neuhradenej časti).


Spoločnosť eviduje dlhodobú pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 €, splatnú 14. 9. 2013, ku ktorej v účtovníctve vytvorila k 31. 12. 2016  opravnú položku vo výške 100 %. Otázkou ostáva, či tvorbu opravnej položky možno považovať za daňový výdavok?

Ak pohľadávka splnila podmienky uvedené v § 20 ods. 14 ZDP (vznik pohľadávky od 1. 1. 2004, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, riziková, ocenená v menovitej hodnote bez príslušenstva a  od jej splatnosti uplynula doba viac ako 360 dní, resp. viac ako 720 dní, resp. viac ako  1080 dní), možno uznať za daňový výdavok opravnú položku vo výške 20,50 alebo 100 % jej menovitej hodnoty alebo neuhradenej časti bez príslušenstva. V tomto prípade je daňovým výdavkom opravná položka k pohľadávke v menovitej hodnote v celej výške 100 %, pretože je viac ako 1 080 dní po splatnosti  v čase  tvorby tejto opravnej položky.

Okrem tvorby opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam je možné do daňových výdavkov zahrnúť aj odpis menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva alebo jej neuhradenej časti  podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP, ak súčasne je dátum vzniku pohľadávky od 1. 1. 2004, uplynula zákonom stanovená lehota od splatnosti pohľadávky (nad 360 dní, nad 720 dní, nad   1080 dní), pohľadávka bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je možné na ňu tvoriť opravnú položku, ktorá je súčasne uznaná za daňový  výdavok, je riziková, nepremlčaná a ocenená v menovitej hodnote bez príslušenstva. Odpis pohľadávky podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami. Odpis pohľadávok do daňových výdavkov upravuje tiež § 19 ods. 2 písm. h) ZDP vo svojich šiestich taxatívne vymedzených prípadoch.


Spoločnosť, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve,  eviduje dlhodobú pohľadávku v menovitej hodnote za poskytnutú službu vo výške 4 000 €, ktorej splatnosť nastala 15. 4. 2014. Pohľadávka je riziková, dlžník nekomunikuje a ani neodpovedá na výzvy veriteľa. Otázkou ostáva, či účtovný odpis tejto pohľadávky v roku 2016 možno zahrnúť do daňových výdavkov?

Odpis pohľadávky spĺňa podmienky na uznanie v účtovníctve vytvorenej opravnej položky do daňových výdavkov vo výške 50 % menovitej hodnoty, pretože pohľadávka je  k 31. 12. 2016 viac  ako 720 dní po splatnosti a menej ako 1 080 dní po splatnosti. Na pohľadávku možno tvoriť buď  daňovo uznanú opravnú položku vo výške 50 %, alebo sa daňovník môže rozhodnúť, že upustí od vymáhania pohľadávky a  celú menovitú hodnotu pohľadávky v účtovníctve odpíše na ťarchu účtu  546- Odpis pohľadávky. V takom prípade do daňových výdavkov  zahrnie účtovný odpis pohľadávky vo  výške 50 % (2 000 €).  Zvyšná  časť odpísanej pohľadávky vo výške 50 % zvyšuje výsledok hospodárenia na r. 130 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok  2016. V roku 2017 si daňovník nebude môcť túto  zvyšnú časť pohľadávky vo výške 50 % uplatniť  do daňových výdavkov, pretože pohľadávka bola v účtovníctve v plnej výške odpísaná (vyradená z majetku)  už v r. 2016.

Pri postúpení pohľadávky  u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk