dnes je 20.9.2020

Input:

Sociálne poistenie SZČO od januára 2017

18.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinne nemocensky aj sociálne poistenou osobou od 1. júla 2016 alebo od 1. októbra 2016 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2015) sa SZČO stala, ak za kalendárny rok 2015 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu, alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 5 148,00 EUR (12 x 429,00 EUR - minimálny vymeriavací základ). Povinnosť platiť zákonné poistenie zaniká 30. júna 2017, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Ak SZČO dosiahne príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 bude vyšší ako 5 298,00 EUR (0,5 x 12 x 883 EUR = 5 298 EUR), bude tento zakladať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné od 1. júla 2017 alebo od 1. októbra 2017, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016.

Vymeriavací základ na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO od 1. júla, resp. 1. októbra 2016 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2015), ktorá vykonávala činnosť SZČO v roku 2015 sa vypočíta nasledovne:

Vymeriavací základ = (ČZD za rok 2015 + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2015) : 1,486 : 12.

Minimálny vymeriavací základ SZČO pre rok 2017 je 441,50 EUR.

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie - nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne poistenú SZČO:

- za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je v sume 4 290,00 EUR a

- za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je v sume 6 181,00 EUR.

Výpočet sumy poistného na sociálne poistenie od 1. januára 2016 zostáva rovnaký ako doteraz a pozostáva zo súčtu jednotlivých súm poistného na jednotlivé druhy poistenia (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol).

Zákonné poistenie:

  • poistné na nemocenské poistenie4,4% z vymeriavacieho základu,

  • poistné na starobné poistenie18% z vymeriavacieho základu,

  • poistné na invalidné poistenie6% z vymeriavacieho základu,

  • poistné do rezervného fondu solidarity4,75 % z vymeriavacieho základu.

Dobrovoľné poistenie:poistenie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk