Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ručenie za daň

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.7 Ručenie za daň

Ing. Anna Jurišová

Zavedenie inštitútu ručenia za daň je jedným z opatrení prijatých za účelom eliminácie daňových únikov. Podľa § 69 ods. 14 ZDPH ručí odberateľ za daň uvedenú na facture z predchádzajúceho stupňa, ak

  • dodávateľ túto daň nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a

  • odberateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal, alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená.

Dostatočnými dôvodmi, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol,sú:

  • neprimerane vysoká alebo nízka cena,

  • pokračovanie v zdaniteľných obchodoch s dodávateľom aj po tom, čo u dodávateľa nastali dôvody na zrušenie registrácie a je vedený v registri osôb zverejnenom na portáli Finančnej správy SR (§ 69 ods. 15 ZDPH),

  • personálne prepojení dodávateľ a odberateľ(štatutárnymi orgánmi, alebo spoločníkmi).

Procesný postup správcu dane pri uplatnení inštitútu ručenia za daň upravuje § 69b zákona o DPH. Povinnosť uhradiť nezaplatenú daň určí správca dane ručiteľovi rozhodnutím, voči ktorému možno podať odvolanie v 8 dňovej lehote, ktorá nemá odkladný účinok. Ak ručiteľ má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, správca dane rozhodne o jeho použití na úhradu nezaplatenej dane.


Platiteľ dodal v marci inému platiteľovi tovar v cene 240 000 eur. Konateľ spoločnosti dodávateľa je spoločníkom v spoločnosti odberateľa (§ 69 ods. 14 písm. c)). Dodávateľ podal daňové priznanie za marec, v ktorom okrem daňovej povinnosti z dodania tovaru 40 000 eur uplatnil odpočítanie dane v sume 10 000 eur. Vlastnú daňovú povinnosť 30 000 eur platiteľ dane v lehote

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: