dnes je 26.3.2023

Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:15

Kapitoly videa

Jednou z foriem vysporiadania daňovej povinnosti daňovníka – fyzickej osoby je podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ZDP). Obsahom videa sú podmienky vykonania ročného zúčtovania (RZ) za rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri jeho vykonaní a tiež na lehoty súvisiace s vykonaním RZ.

Daňovník, ktorý poberal v zdaňovacom období príjmy len zo závislej činnosti (mohol poberať aj príjmy, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a daň bola vysporiadaná a príjmy oslobodené od dane) môže požiadať (žiadosť musí byť podpísaná) do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus podľa § 33 ZDP (u ktorého mal podpísané vyhlásenie) o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a  daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 ZDP) u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o RZ ktoréhokoľvek z nich.

Ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa požiada, ale do 15. februára nepredloží všetky potrebné doklady na jeho vykonanie, zamestnávateľ ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec je povinný podať správcovi dane daňové priznanie. (Zamestnávateľ nie je povinný podľa ZDP vyzývať zamestnanca na predkladanie dokladov, ak požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil všetky doklady.)

Preplatok z vykonaného RZ vráti a daňový bonus vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní miezd za mesiac apríl v roku, v ktorom sa zúčtovanie vykonáva.

Nedoplatok dane z vykonaného RZ zráža zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo. Zamestnávateľ je povinný zraziť nedoplatok z ročného zúčtovania aj v sume nižšej ako 5€, ak zamestnanec žiada potvrdenie o zaplatení dane na použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely (§ 50 ZDP).

Upozornenie:

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.

Obsah:

  1. Všeobecná informácia o podmienkach vysporiadania preddavkov na daň (DP, RZ).
  2. Kto a kedy vykonáva RZ.
  3. Podmienky na vykonanie RZ (potvrdenia od zamestnávateľov, žiadosť, doklady...).
  4. Daňový preplatok/nedoplatok z RZ.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.