dnes je 13.8.2020

Input:

Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.4 Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

I.

Zmluvné strany – účastníci prevzatia a odovzdania

Meno, priezvisko, titul .....................................................................

Rodené priezvisko:...........................................................................

Rodné číslo ......................................................................................

Číslo OP..........................................................................................

Trvalé bydlisko ................................................................................

Dátum narodenia ............................................................................

ďalej len „prenajímateľ“  

a

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:.............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 56 ..........................................................

IČO:................................................................................................

IČ DPH:...........................................................................................

DIČ:................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v......, Oddiel:................

Vložka číslo:....................................................................................

ďalej len „nájomca“  

uzavreli v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení dňa ........... (uviesť konkrétny deň uzavretia zmluvy o nájme nebytových priestorov) zmluvu o nájme nebytových priestorov - ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúcich sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .............., ktoré sú vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.

V súlade so znením článku IV. Doba nájmu, bod ...... vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov bola dnešného dňa vykonaná za účasti prenajímateľa a nájomcu fyzická prehliadka priestorov, ktoré sú predmetom nájmu.

II.

Zariadenie nebytových priestorov

2.1 V súlade so znením ustanovení článku VI. Práva a povinnosti prenajímateľa vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa ........ prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Ku dňu odovzdania predmetných nebytových priestorov sa v nich nachádza nasledovné zariadenie:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

2.2 Prenajímateľ zároveň odovzdal nájomcovi kľúče od brány / vchodových dverí v počte ....kusov, kľúče od vstupných dverí nebytových priestorov v počte ...... kusov a kľúče od poštovej schránky v počte .... kusov. V deň odovzdania a prevzatia predmetných nebytových priestorov boli do osobitnej obálky uložené: kľúč od brány /vchodových dverí, od vstupných dverí nebytových priestorov vždy po jednom kuse. Táto obálka bola následne za prítomnosti nájomcu zapečatená a bude po dobu trvania nájmu až do jeho právoplatného ukončenia uložená u prenajímateľa.

III.

Služby spojené s nájmom

3.1 V súlade so znením článku II. Predmet nájmu, bodu 2.4 vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajímateľ prostredníctvom tretích osôb poskytuje nájomcovi nasledovné služby s nájmom spojené:

vodné a stočné,

- dodávka elektriny,

- dodávka plynu,

- dodávka tepla a teplej vody.

V tejto súvislosti bola v deň odovzdania a prevzatia predmetných nebytových priestorov vykonaný odpis stavu nasledovných meračov energií:

- elektromer číslo: ........................................., stav ..................................................,

- plynomer číslo: ..........................................., stav ..................................................,

- vodomer (teplá voda) číslo: ........................, stav ..................................................,

- vodomer (studená voda) číslo: ..................., stav .................................................. .

IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Prenajímateľ je oprávnený kľúče, ktoré boli v deň odovzdania a prevzatia predmetných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk