dnes je 20.9.2020

Input:

Problematika nakladania s daňovým nedoplatkom v roku 2017

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.2 Problematika nakladania s daňovým nedoplatkom v roku 2017

Ing. Božena Jurčíková

1. Všeobecne o daňovom nedoplatku

Problematiku daňového nedoplatku, jeho vznik, zaplatenie, vymáhanie a zánik upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok”) vo viacerých ustanoveniach v závislosti od toho a akým spôsobom daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok uhradí alebo správca dane vymôže spôsobmi, ktoré mu umožňuje daňový poriadok.

Daňový nedoplatok je upravený v nasledovných ustanovenia daňového poriadku:

  • § 2 písm. f) – Daňový nedoplatok (definícia základného pojmu)

  • § 80 – 87 - Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, záložné právo, zánik daňového nedoplatku, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, postúpenie alebo započítanie daňového nedoplatku

  • § 88 –97 - Daňové exekučné konanie

  • § 98- 148 – Výkon daňovej exekúcie, spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

  • § 149 – 152 – Náklady daňovej exekúcie, výťažok z daňovej exekúcie a jeho rozdelenie

Podľa § 2 písm. f) daňového poriadku - daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote jej splatnosti.


Daňovník bol povinný podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie za ZO 2016 najneskôr do 31. marca 2017 a v tejto lehote je daňovník povinný zaplatiť aj sumu dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Tzn. že posledný deň splatnosti tejto dane je 31. marec 2017.

Ak v lehote do 31. marca 2017 daňovník nezaplatí sumu dane uvedenej v daňovom priznaní, stáva sa táto suma dane nasledujúci deň, ktorým je prvý deň po poslednom dni jej splatnosti, a tým je 1.apríl 2017, daňovým nedoplatkom. Pokiaľ pripadne 31.marec na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na zaplatenie dane v lehote jej splatnosti je nasledujúci pracovný deň.

2. Postup správcu dane na zaplatenie daňového nedoplatku

Správca dane na vymáhanie daňového nedoplatku uplatní postup, ktorý mu umožňuje daňový poriadok. Ide o nasledovné procesné úkony vykonané správcom dane za účelom zaplatenia daňového nedoplatku vymáhaním:

a) správca dane zašle daňovému subjektu výzvu na zaplatenie dane podľa § 80 daňového poriadku, v ktorej určí daňového subjektu lehotu na jej zaplatenie. Proti výzve môže daňový subjekt podať námietku, a to v lehote 15 dní od doručenie výzvy.

b) daňový nedoplatok môže správca dane podľa § 81-82 daňového poriadku zabezpečiť prostredníctvom záložného práva k majetku daňového dlžníka, k pohľadávkam daňového dlžníka a k predmetu záložného práva, ktorý daňový dlžník nadobudne v budúcnosti rozhodnutím správcu dane.

Správca dane má právo vyzvať daňového dlžníka na predloženie súpisu jeho majetku. Na daňový nedoplatok alebo daňovú pohľadávku možno zriadiť záložné právo k majetku alebo pohľadávke v hodnote primeranej výške daňového nedoplatku, prípade môže byť záložné právo zriadené aj na predmet vyššej hodnoty.

Po vydaní rozhodnutia o zriadení záložného práva nemôže s jeho predmetom daňový dlžník vykonávať žiadne právne úkony bez súhlasu správcu dane. Daňový nedoplatok môže zaplatiť celkom alebo čiastočne taktiež poddlžník alebo aj iná osoba.

3. Zánik daňového nedoplatku

V § 84 daňového poriadku sú taxatívne v odseku 1 písm. a) až g) vymenované skutočnosti a deň, kedy dochádza k definitívnemu zániku daňového nedoplatku.

Daňový nedoplatok zaniká po úmrtí daňového dlžníka v prípade, že dedičstvo pripadlo štátu alebo ak súd dedičské konanie zastavil, nakoľko majetok, ktorý poručiteľ zanechal bol iba nepatrnej hodnoty a súd ho vydal osobe, ktorá sa postarala o jeho pohreb. V týchto prípadoch zaniká daňový nedoplatok dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o týchto skutočnostiach.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, ak došlo k zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, že správca dane povolí na základe žiadosti daňového subjektu úľavu alebo odpustí daňový nedoplatok alebo jeho časť podľa § 70 alebo § 157 daňového poriadku, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o úľave alebo o odpustení daňového nedoplatku alebo jeho časti.

Daňový nedoplatok zaniká aj v prípade, že zaniklo právo na jeho vymáhanie, t.j. uplynula lehota zániku práva daňový nedoplatok vymáhať. Premlčacia lehota na vymáhanie nedoplatku je šesťročná, ktorú je možné predĺžiť zaslaním výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. Právo vymáhať daňový nedoplatok zaniká po 20 rokoch od vzniku daňového nedoplatku. Táto lehota sa vzťahuje i na právo vymáhať aj iné peňažné plnenie, ktoré bolo daňovému subjektu uložené rozhodnutím správcu dane.

U fyzickej osoby zaniká daňový nedoplatok v prípade, ak bol na túto osobu vyhlásený konkurz, pričom nedošlo k uspokojeniu pohľadávok, ktoré boli prihlásené správcom dane a ani proti podstate a ktoré zostali po zrušení konkurzu a taktiež neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia. Zánik daňového nedoplatku sa v takomto prípade odvíja od dňa zverejnenia uznesenia súdu o oddlžení dlžníka v Obchodnom vestníku

4. Postúpenie alebo započítanie daňového nedoplatku

Za určitých podmienok sa daňový nedoplatok považuje za dočasne nevymožiteľný, ktoré správca dane naďalej eviduje v pomocnej evidencii. Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, u ktorého uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol, postúpi správca dane podľa § 86 daňového poriadku na základe podmienok uvedených v tomto ustanovení právnickej osobe so 100 - percentnou majetkovou účasťou štátu určenej ministerstvom. Po postúpení daňového nedoplatku prechádza právo s nakladaním s týmto majetkom na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu dňom zverejnenia oznamu o právoplatnosti uznesenia súdu o vstupe tejto právnickej osoby do konkurzného konania v Obchodnom vestníku, ak ide o daňový nedoplatok daňového dlžníka, ktorý je v konkurze, v ostatných prípadoch dňom platnosti zmluvy.

Ust. § 87 daňového poriadku upravuje postup a pravidlá započítania daňového nedoplatku, ktoré sa uplatnia, ak má daňový dlžník súčasne s daňovým nedoplatkom evidovanú pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii. Započítanie daňového nedoplatku s pohľadávkou daňového dlžníka spôsobí ich zánik, a to vo výške, v ktorej sa navzájom prekrývajú. Pri započítaní daňového nedoplatku musia byť splnené podmienky, t.j. nesmie ísť o nepremlčanú pohľadávku a započítava sa výška daňového nedoplatku s pohľadávkou viac ako 350 €. Započítanie sa realizuje na základe žiadosti daňového dlžníka doručenej vecne príslušnému správcovi dane. Daňový nedoplatok zaniká dňom doručenia potvrdenia finančného riaditeľstva o započítaní daňového nedoplatku daňovému dlžníkovi.

5. Daňové exekučné konanie

Daňové exekučné konanie (§ 88 daňového poriadku) je konanie správcu dane, ktorým vymáha daňový nedoplatok, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady, hotové výdavky a začína vždy z úradnej moci. Správca dane je povinný zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania. Daňový úrad alebo colný úrad majú v rámci daňového exekučného konania postavenie exekútora, ktorého daňový poriadok splnomocňuje vykonávať všetky právne úkony v mene štátu. Pokiaľ ide o správcu dane - obec, môže okrem o výkonu exekúcie požiadať aj súdneho exekútora.

Prvou a zásadnou podmienku na začatie daňového exekučného konania je existencia exekučného titulu. Podľa § 89 daňového poriadku je ním: právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie, rozhodnutie vydané v skrátenom vyrubovacom konaní namiesto predbežného opatrenia, a výkaz daňových nedoplatkov, ktorý musí byť opatrený potvrdením o vykonateľnosti, jednotný exekučný titul podľa osobitných predpisov.

Dňom začatia daňového exekučného konania podľa § 90 daňového poriadku je deň vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania; toto rozhodnutie sa nedoručuje daňovému dlžníkovi, aby nemohol s majetkom nakladať. Doručuje sa však osobám, ktoré užívajú, evidujú, nakladajú alebo spravujú jeho majetok, t. j. napr. banke, katastru nehnuteľnosti, Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR a.s. Týmto osobám sa zakazuje nakladať s majetkom daňového dlžníka do výšky vymáhaného daňového nedoplatku. Ak neexistujú osoby, ktoré užívajú, evidujú, nakladajú alebo spravujú majetok daňového dlžníka, správca dane vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a uloží ho do spisu. Ide o postup, ktorý

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk