dnes je 4.12.2020

Input:

Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť podľa Opatrenia č. 2 - Prvá pomoc +

18.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.121 Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť podľa Opatrenia č. 2 – Prvá pomoc +

Ing. Dušan Preisinger

Z dôvodu riešenia mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli schválené vládou SR a Národnou radou SR viaceré zákony a nariadenia, ktoré majú napomôcť podnikateľským subjektom k prekonaniu obmedzení v ich podnikateľských aktivitách už v prvej vlne pandémie.

Jedným z nich je aj pomoc pre podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vo forme získania príspevku na náhradu straty príjmu z titulu poklesu tržieb. Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. zo dňa 9. apríla 2020, ktoré nadobudlo účinnosť 10. 4. 2020, definuje spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania.

Pre výpočet poklesu čistého obratu je potrebné zadefinovať pojem „čistý obrat”. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav firmy, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov, ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

SZČO v prvej vlne pandémie mohli požiadať o finančný príspevok podľa projektu „Prvá pomoc” – Opatrenie č. 2 – Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby. V súčasnosti, vznikom druhej vlny pandémie, môžu SZČO požiadať o finančný príspevok podľa projektu „Prvá pomoc +”. Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, alebo jej poklesli tržby najmenej o 20 %. Žiadateľom môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 2. 9. 2020. Podmienkou je, aby SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. „odvodové prázdniny”. Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným.

Nárok na finančný príspevok majú aj tie SZČO, ktoré súbežne majú uzatvorený pracovný pomer. Suma ich čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočítava od výšky finančného príspevku. Výška finančného príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytuje v nadväznosti na pokles tržieb.

Základňou pre výpočet poklesu tržieb a z neho vyplývajúci nárok na finančný príspevok je preukázanie poklesu tržieb jedným zo spôsobov:

1. Porovnanie bežného obdobia (rok 2020) s rovnakým obdobím minulého roka (2019)

Výsledkom podielu je úroveň poklesu tržieb, na základe ktorej je vypočítaná hodnota nároku na finančný príspevok. Pri subjektoch účtujúcich v podvojnom účtovníctve ide o sumu výnosov na základe mesačnej fakturácie. Pri subjektoch uplatňujúcich jednoduché účtovníctvo ide o sumu príjmov prijatých na bankový účet, alebo do pokladne. Ide o porovnanie „mesiac 2019/mesiac 2020”.

Napr.: tržby za október 2019 = 8 000 €; tržby za október 2020 = 2 000 €.

Výpočet:

(október 2019 – október 2020) / október 2019 = (8 000 € – 2 000 €) / 8 000 € = 75 % = medziročný pokles v mesiaci.

2. Porovnanie bežného obdobia (rok 2020) s priemernou hodnotou tržieb za rok 2019

Výpočet je vhodný pre firmy, ktoré vykazovali v roku 2019 výraznú kolísavosť vo vývoji tržieb (odvetvia s vysokou sezónnosťou).

Napr.: „Ø tržby za rok 2019 = 6 500 €; tržby za október 2020 = 2 000 €.

Výpočet:

(Ø tržby za rok 2019 - tržby za október 2020)/ Ø tržby za rok 2019 = (6 500 € - 2 000 €) / 6 500 € = 69,23 % = 70 % (podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 76/2020 Z. z. sa pokles tržieb zaokrúhľuje na celé číslo nahor). Tento výpočet môže uplatniť len žiadateľ, ktorý svoje aktivity realizoval počas celého roku 2019.

Žiadateľ si môže uplatniť jeden z týchto dvoch výpočtov podľa toho, pri ktorom má vyšší pokles tržieb.

3. Porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac

Tento výpočet je určený pre firmy, ktoré začali realizovať svoje podnikateľské aktivity v priebehu roka 2019 (napr. v októbri), t. j. len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020. Princíp tohto modelu je v tom, že sa porovnajú tržby dosiahnuté napr. v októbri roku 2020 s tržbami dosiahnutými vo februári 2020 (plný mesiac bez obmedzenia prevádzky). Napr.: tržby za február 2020 = 5 500 €; tržby za október = 700 €.

Výpočet:

(február 2020 – október 2020) / február 2020 = (5 500 € – 700 €) / 5 500 € = 87,27 % = 88 % (zaokrúhlenie nahor).

4. Porovnanie tržby za mesiac september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac

Oprávnenými sú iba tie SZČO, ktoré vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020

Výpočet:

(september 2020 – október 2020) / september 2020 = (3 500 € – 700 €) / 3 500 € = 87,27 % = 80 % (zaokrúhlenie nahor).

Je dôležité uviesť, že je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, nehľadiac na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Na základe výpočtu poklesu podľa uvedených vzorcov sa určuje výška finančného príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti nadväzne na pokles tržieb podľa nasledujúcej tabuľky podľa Opatrenia č. 2 Prvá pomoc +:

Pokles tržieb Október 2020 a ďalšie mesiace 
od 20 % – 39,99 %  270,- EUR 
od 40 % – 59,99 %  450,- EUR 
od 60 % – 79,99 %  630,- EUR 
od 80 % a viac  810,- EUR 

Opatrenie č. 2 určuje oprávnených žiadateľov o príspevok – SZČO, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne vykonáva činnosť podľa osobitných prepisov, alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Podmienkou na poskytnutie finančného príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť”), vrátane čestného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk