dnes je 29.9.2020

Input:

Príloha č. 6 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.5 Príloha č. 6 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)

Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zamestnávateľ vypočíta sumu plnenia (P) rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)], ktorej prekročenie bude znamenať uplatnenie progresie vo výpočte preddavkov na daň, nasledovne:

P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 - SD1)

kde

P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],

PŽM je životné minimum platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia,

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1a. vyjadrená desatinným číslom.

1. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo nižšia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

ČNP = NP / (1-SD1)

kde

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

NP je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1a. vyjadrená desatinným číslom.

Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154) nasledovným spôsobom:

NNP = ČNP / (1 - PP)

kde

NNP je navýšené nepeňažné plnenie,

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

PP je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom podľa osobitných predpisov154) vyjadrený desatinným číslom.

2. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

ČNP = P / (1-SD1) +

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk