dnes je 14.11.2019
Input:

Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

20.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.1 Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z.

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

Odpisová skupina 1

 

Položka   KP   Názov   
1-1   01.41.10   Dojnice živé   
1-2   01.42.11   Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé   
1-3   01.43.10   Len: ostatné koňovité zvieratá živé   
1-4   01.45.1   Ovce a kozy živé   
1-5   01.46.10   Ošípané živé   
1-6   01.47.13   Husi živé   
1-7   13.92.22   Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar   
1-8   22.29   Ostatné výrobky z plastov   
1-9   23.19.2   Technické a ostatné sklo   
1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely   
1-11   23.9   Ostatné nekovové minerálne výrobky   
1-12   25.73   Nástroje okrem
- 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy
- 25.73.6 - Ostatné nástroje   
1-13   26.2   Počítače a periférne zariadenia   
1-14   26.3   Komunikačné zariadenia   
1-15   26.4   Spotrebná elektronika   
1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia   
1-17   26.7   Optické a fotografické prístroje a zariadenia   
1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení   
1-19   28.24   Ručné nástroje   
1-20   28.29.3   Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie   
1-21   28.3   Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo   
1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku   
1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel   
1-24   29.10.2   Osobné automobily   
1-25   29.10.3   Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov   
1-26   29.10.4   Motorové vozidlá na prepravu nákladu   
1-27
1-28   
30.92
32.40   
Bicykle a vozíky pre invalidov
Hry a hračky okrem   
        - 32.40.4 - Ostatné hry   
1-29   32.9   Výrobky inde nezaradené   

Odpisová skupina 2

 

Položka   KP   Názov   
2-1   01.43.10   Len: kone - živé   
2-2   13.9   Ostatné textílie okrem   
        - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar   
2-3   15   Usne a výrobky z usní   
2-4   16.23.2   Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete   
2-5   22.23.2   Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete   
2-6   25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia   
2-7   25.7   Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem   
        - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti   
        - 25.73 - Nástroje   
2-8   25.9   Ostatné hotové kovové výrobky okrem
- 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov   
2-9   26.52   Hodiny a hodinky   
2-10   26.6   Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje   
2-11   27.11.31   Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním   
2-12   27.2   Batérie a akumulátory   
2-13   27.3   Drôty a elektroinštalačné zariadenia   
2-14   27.4   Elektrické svietidlá   
2-15   27.5   Prístroje pre domácnosť   
2-16   27.9   Ostatné elektrické zariadenia   
2-17   28.11.11   Závesné lodné motory   
2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon   
2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory   
2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia   
2-21   28.25.13   Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti   
2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem
- 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje   
        - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie   
2-23   28.4   Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie   
2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo   
2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky   
2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy   
2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené   
2-28   29.10.3   Len: trolejbusy a elektrobusy   
2-29   29.10.5   Motorové vozidlá na špeciálne účely   
2-30   29.2   Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy   
2-31   30.20.33   Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)   
2-32   30.91.1   Motocykle a prívesné vozíky   
2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené   
2-34   31.0   Nábytok   
2-35   32.2   Hudobné nástroje   
2-36   32.3   Športové výrobky   
2-37   32.40.4   Ostatné hry   
2-38   32.5   Lekárske a stomatologické nástroje a potreby   
2-39       Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky   
2-40       Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)
- rozvody počítačových sietí   
2-41   Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby  

Odpisová skupina 3

 

Položka   KP   Názov   
3-1   27.1   Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem
- 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním   
3-2   28.11.12   Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory   
3-3   28.11.13   Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním   
3-4   28.11.2   Turbíny   
3-5   28.21.1   Pece, horáky a ich časti   
3-6   28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem
- 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti   
3-7   28. 29.1   Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje   
3-8   28.91   Stroje pre metalurgiu   

Odpisová skupina 4

 

Položka   KP   Názov   
4-1   23.61.20   Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete   
4-2   25.11.10   Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete   
4-3   25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov   
4-4   25.3   Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody   
4-5   25.4   Zbrane a munícia   
4-6   25.71.15   Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti   
4-7   25.99.2   Ostatné výrobky zo základných kovov   
4-8   30.11   Lode a plavidlá   
4-9   30.12   Rekreačné a športové člny   
4-10   30.2   Železničné lokomotívy a vozový park   
4-11   30.3   Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia   
4-12   30.4   Vojenské bojové vozidlá   
4-13       Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky   
4-14       2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia   
4-15       2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia   
4-16       Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu   
4-17       Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)
- klimatizačné zariadenia   
        - osobné a nákladné výťahy   
        - eskalátory a pohyblivé chodníky   

Odpisová skupina 5

 

Položka   KS   Názov   
5-1   1   Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6   
5-2   2   Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4   

Odpisová skupina 6

 

Položka   KS   Názov   
6-1   11   Bytové budovy   
6-2   121   Hotely a podobné budovy   
6-3   1220   Budovy pre administratívu   
6-4   126   Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk