dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov

29.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1 Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Od 1.1.2015 sa sumy súvisiace  s obstaraním  dlhodobého hmotného majetku (DHM) a dlhodobého nehmotného majetku (DNHM) pri zrušení prác alebo trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu   (tzv. ”zmarené investície”) účtované na účte obstarávania DHM a DNHM (účty 041, 042) zahrnú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Pre účely zistenia  základu dane sa teda nezahrnie zmarená investícia jednorazovo do základu dane, ale postupne počas 36 mesiacov. V spôsobe účtovania zmena nenastala, zmarená investícia ak nejde o škodu sa naďalej účtuje na ťarchu účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť a zahrnie sa do výsledku hospodárenia jednorazovo. Ak ide o zmarenú investíciu z titulu škody, účtuje sa na ťarchu  účtu 549- Manká a škody  a daňovým výdavkom je len do výšky  prijatých náhrad, alebo do výšky škody spôsobenej živelnou pohromou resp. škody spôsobenej  neznámym páchateľom v roku potvrdenia polície  tejto skutočnosti.


Spoločnosť ABC, s. r. o. v súvislosti so zmarenými investíciami zaznamenala v zdaňovacom období 2018 tieto účtovné prípady:

1. Spoločnosť ABC, s. r. o. sa zaoberá vývojom nového softvéru a náklady ktoré priebežne vznikajú boli účtované na príslušné nákladové účty a následne aktivované na účte  041/623. Spoločnosť nemá dostatok finančných prostriedkov na vývoj počítačových hier, preto  v máji 2018 konateľ rozhodol  o trvalom zastavení prác a suma 7 200 € bola účtovaná na účte 548. Aký  bude  dopad na základ dane v r. 2018?

Ak spoločnosť dostatočným spôsobom preukáže rozhodnutie o trvalom zastavení prác (napr. . podrobným písomným zdôvodnením, finančnou situáciou spoločnosti, pri stavbách projektovou dokumentáciou a pod.) suma 7 200 € zaúčtovaná na účte 548 sa zahrnie do základu dane v roku 2018 vo výške  8/36 = 1 600 €, v r. 2019 a 2020 vo výške 12/36 =2* 2400 €  a v r. 2019 vo výške  4/36=800 €. Za zdaňovacie obdobie 2018 teda pôjde o pripočítateľnú položku vo výške rozdielu medzi sumou 7 200 € zaúčtovanou v nákladoch na účte 548 a sumou 1 600 €, ktorá predstavuje daňovo akceptovaných 8/36 zmarenej investície.

Za zdaňovacie obdobie 2018 sa suma rozdielu 5 600 € (7 200 – 1 600) uvedie na r. 180 tlačiva daňového priznania.

2. Na účte 041 mala spoločnosť  zaúčtovanú sumu  11 700 €, týkajúcu sa projektu z roku 2012, kedy sa plánoval nový softvér. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov k dokončeniu tohto projektu nikdy nedošlo. Akým spôsobom sa zahrnie do základu dane roku 2018 uvedená sumu, keďže konateľ spoločnosti v marci 2017 rozhodol , že  dokončenie sotvéru sa už nebude realizovať?

Podľa § 17 ods.3 písm. g) ZDP účinného od 1.1.2015 sa suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku účtovaná na účte obstarania (042, 041) pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu účtuje na účte 548. Táto suma sa nezhŕňa do základu dane jednorazovo v súlade s účtovníctvom, ale sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Ak konateľ rozhodol o trvalom zastavení prác v marci 2017, za rok 2016 zahrnul do základu dane sumu 3 250 € (11

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk