dnes je 27.9.2020

Input:

Príklad k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 Príklad k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Príklad:Môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer na neurčitý čas v roku 2014 tak, že sa skončí dohodou bez uvedenia dôvodu k 31.12.2016?


Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce „Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.“.

Zákonník práce nešpecifikuje ako určiť dohodnutý deň a ani aký je maximálny časový úsek odo dňa uzatvorenia dohody do dohodnutého dňa skončenia pracovného pomeru. Z tohto hľadiska, ak by sa aplikoval výlučne Zákonník práce nemožno vylúčiť ani dohodu na deň v roku 2016. Tu je však potrebné upozorniť, že podľa § 39 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý sa aplikuje na základe § 1 ods. 4 Zákonníka práce platí, že Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“.

V princípe uvedená situácia je nasledovná – uzatvoril sa pracovný pomer na neurčitý čas a zároveň sa už v roku 2014 predvída jeho skončenie v roku 2016 (t.j. o dva roky), a zároveň v dohode nemá byť uvedený dôvod skončenia.

Vo väzbe na tieto skutočnosti sa daná situácia môže javiť aj ako obchádzanie účelu zákona, t.j. obchádzanie pravidiel ohľadom uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu (a možno aj obmedzenie reťazenia pracovných pomerov na určitú dobu). Už dva roky vopred je zrejme, že pracovný pomer skončí (pričom ak by táto skutočnosť bola zrejmá už v čase uzatvárania pracovnej zmluvy, obchádzanie je ešte zreteľnejšie) a zároveň v dohode sa zmluvné strany dohodnú na skončení bez uvedenia dôvodu skončenia (odstupné patrí zamestnancovi vo väzbe na konkrétne dôvody vymedzené v § 60 ods. 2 ZP; pozn. nevymedzenie dôvodov nezbavuje zamestnanca možnosti na súde preukázať, že išlo o niektorý z dôvodov predvídaný v Zákonníku práce).

V nadväznosti na to § 41b ods. 1 Občianskeho zákonníka ustanovuje, že „Ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.“ a podľa § 41b ods. 2 Občianskeho zákonníka „Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý.“.

Na dohodnutie skončenia pracovného pomeru dvojstranným právnym úkonom (dohoda) v roku 2014, ktorým sa má skončiť pracovný pomer v roku 2016 by mal existovať objektívny dôvod (v dohode sa však nemá vymedziť žiadny dôvod skončenia).

Podľa § 60 ods. 2„Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).“.Nevyjadrenie dôvodu v dohode je možné len vtedy, ak ide o iný prípad, ako je predvídaný v § 60.

Zároveň ak už zamestnávateľ dva roky dopredu vie, že sa pracovný pomer skončí, javí sa uvedené skončenie pracovného pomeru ako skončenie z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) (organizačné dôvody). Napr. o neuspokojivé plnenie pracovných úloh

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk