dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k zdaneniu záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov

18.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.3 Príklad k zdaneniu záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa ZDP daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:

  • predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,

  • predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,

  • predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 1080 dní.

Uvedené platí aj pre záväzok, ktorý prislúcha k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania. Tiež sa uplatní pre záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie výnosu (príjmu). Lehota sa počíta vždy od pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti, na účely tohto ustanovenia dohodnutú lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť.

Percento zvýšenia základu dane sa počíta z menovitej hodnoty záväzku (suma, na ktorú záväzok znie) alebo jeho nesplatenej časti.

Zdanenie nesplatených záväzkov sa nevzťahuje na daňovníka zriadeného podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Postup podľa § 17 ods. 27 ZDP neuplatní daňovník na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom. Uvedené je možné prvýkrát použiť pri podaní daňového priznania po 31.12.2015.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s neuhradenými záväzkami nasledovné prípady:

1. Spoločnosť eviduje k 31. 12.2018 nesplatený záväzok A vo výške 5 000 € za právne služby, ktorého splatnosť uplynula 12.11.2015, nesplatený záväzok B vo výške 10 000 € za kúpu auta, ktorého splatnosť uplynula 5.5.2016 a nesplatený záväzok C vo výške 20 000 € za kúpu tovaru, ktorého splatnosť uplynula 12.9.2017.

K 31.12.2018 pri záväzku:

  • A uplynulo viac ako 1080 dní od lehoty splatnosti, a preto spoločnosť zvýši základ dane o 100 % hodnoty záväzku A, t. j. 5 000 €, pričom v minulých zdaňovacích obdobiach už bol základ dane zvýšený o 50 %, a preto v roku 2018 príde k zvýšeniu základu dane o zvyšných 50 % hodnoty záväzku, t. j. o 2 500 €,

  • B uplynulo viac ako 720 dní ale menej ako 1080 dní, a preto spoločnosť zvýši základ dane o 50 % hodnoty záväzku B, t. j. 5 000 €, pričom v minulom zdaňovacom období už bol základ dane zvýšený o 20 %, a preto v roku 2018 príde k zvýšeniu základu dane o zvyšných 30 % hodnoty záväzku, t. j. o 3 000 €,

  • C je viac ako 360 dní, ale menej ako 720 dní po splatnosti, základ dane sa zvýši o 20 % menovitej hodnoty záväzku C, t. j. 4 000 €.

Celkove je spoločnosť povinná zvýšiť základ dane z titulu neuhradených záväzkov o sumu 9 500 € na r. 180 tlačiva daňového priznania.

2. Spoločnosť eviduje nesplatený záväzok vo výške 30 000 € za kúpu pozemku, ktorého splatnosť uplynula 20.10.2017. Zdanenie záväzkov sa vzťahuje aj na záväzok, ktorý prislúcha k neodpisovanému majetku, pri ktorom vzniká výdavok až napr. pri jeho predaji. Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2018 zvýši základ dane o 20 % menovitej hodnoty nesplateného záväzku, t. j. o 6 000 €.

3. Spoločnosť eviduje nesplatený záväzok vo výške 20 000 € za dodanie služieb, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 12.11.2017. V januári 2018 sa s dodávateľom dohodlo na predĺžení lehoty splatnosti do 12.11.2018. Spoločnosť je povinná zvýšiť základ dane o 20 % menovitej hodnoty nesplateného záväzku t. j. o 4 000 €. Pre účely ZDP sa vychádza vždy z pôvodne dohodnutej lehoty splatnosti, ktorú nemožno na tieto účely predĺžiť ani vtedy, keď sa dodávateľ s odberateľom na predĺžení lehoty splatnosti dohodne.

4. Spoločnosť je platiteľom DPH. Zo strany dodávateľa jej boli poskytnuté služby, ktoré spoločnosť zaúčtovala na ťarchu príslušného účtu nákladov vo výške 100 € a účtu 343 – DPH vo výške 20 € a v prospech účtu záväzkov vo výške 120 €. Splatnosť záväzku bola 18.6.2017. Z dôvodu nedostatku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk