dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k vyradeniu zásob tovaru podľa § 21 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.13.2 Príklad k vyradeniu zásob tovaru podľa § 21 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 2 písm. n) ZDP nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,

  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s vyraďovaním zásob tovaru nasledovné prípady:

  1. Spoločnosť obstarala zásoby tovaru za 20 000 €. Tento tovar sa mu však  podarilo predať  len za 15 000 €. Nakoľko daňovník má príjem z predaja zásob tovaru, aj keď tento príjem je nižší ako obstarávacia cena zásob, strata z predaja tovaru je daňovo uznaná. V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie nebude potrebné vykonať žiadnu úpravu výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane.
  2. Spoločnosť bezodplatne odovzdala zásoby potravín Potravinovej banke Slovenska, ktoré zaúčtoval na účet 543 – Dary vo výške 2 800 €. Obstarávacia cena zásob potravín u spoločnosti, ktorá ich bezodplatne odovzdal Potravinovej banke Slovenska (čo preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska, bezodplatne odovzdal zásoby potravín), považovaná za daňový výdavok, bez ohľadu na to, či spoločnosť cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala. Preto o sumu bezodplatne odovzdaných zásob potravín nebude potrebné upravovať výsledok hospodárenia v podanom daňovom priznaní pri jeho transformácii na základ dane.
  3. Spoločnosť v roku 2016 kúpila zásoby tovaru, ktoré nemajú stanovenú dobu použiteľnosti alebo trvanlivosti v hodnote 10 000 €. Tieto zásoby sa jej však ani po dvoch rokoch nepodarilo predať, preto ich v roku 2018 zlikvidovala. Nakoľko v roku 2018 spoločnosť nedosiahla žiadny príjem z ich predaja, obstarávacia cena zásob tovaru, ktoré zlikvidovala je nedaňovým výdavkom spoločnosti v plnej výške 10 000 €. Úpravu (zvýšenie výsledku hospodárenia) pri jeho transformácii na základ dane vykoná spoločnosť na r. 12 pomocnej tabuľky A, následne na r. 130.
  4. Spoločnosť má na sklade zásoby tovaru - potravín v obstarávacej cene 10 000 €, ktorým doba
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk