dnes je 29.10.2020

Input:

Príklad k spotrebe PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) a g) zákona o dani z príjmov

14.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.1 Príklad k spotrebe PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) a g) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky (ďalej len „PHL”), pričom mu ZDP v ustanovení § 19 ods. 2 písm. l) ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov. Zároveň je potrebné upozorniť, že pri prvom spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL (spotreba podľa dokladov o vozidle) nastala v ZDP zmena s účinnosťou od 21. júla 2020. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade

Daňovými výdavkami sú v tomto prípade výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze (prípadne v doplňujúcich údajoch výrobcu alebo predajcu) zvýšenej o 20 % na základe zmeny ZDP účinnej od 21. júla 2020. Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.

Pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. Zároveň aj pri týchto automobiloch a mechanizmoch sa zavádza s účinnosťou od 21. júla 2020 možnosť uplatnenia nadspotreby výdavkov na PHL vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu, ak si daňovník nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu PHL podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia.

Pri tomto spôsobe preukazovania výdavkov na spotrebované PHL je daňovník povinný viesť evidenciu jázd.

2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Daňovník môže uplatniť výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu, ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL.

3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie

Daňovník môže uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Pri tomto spôsobe si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník je pritom povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL daňovník nemusí viesť knihu jázd.


Spoločnosť ABC, s. r. o., musela za zdaňovacie obdobie 2020 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 € 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 € 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 € 

Za zdaňovacie obdobie 2020 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s PHL nasledovné prípady:

1. Daňovník v roku 2020 nakúpi naftu v hodnote 5 000 €. V akej výške si môže zahrnúť nákup PHL do daňových výdavkov, ak sa daňovník rozhodne postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu zákona o dani z príjmov? Do daňových výdavkov si daňovník uplatní 80 % z tejto sumy, t. j. 4 000 € za predpokladu, že počet najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia je primeraný. V tomto prípade daňovník nemusí viesť evidenciu o prevádzke motorového vozidla (knihu jázd). Suma rozdielu 1 000 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia v podanom daňovom priznaní na r. 3 pomocnej tabuľky A, následne na r. 130.

r. 3
tab. A
 
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP 1 000 € 

2. Spoločnosť na základe príslušných dokladov o nákupe PHL zaúčtovala výdavky na spotrebu PHL vo výške 6 000 €. Po prepočítaní spotrebou uvedenou v technickom preukaze (6,5 l/100 km zvýšenou pri nákupoch PHL od 21. júla 2020 o 20 % na 7,8 l/100 km) a cenou PHL platnou v čase jej nákupu podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 ZDP, sú výdavky na spotrebu PHL vo výške 5 320 €. Nadspotreba PHL vo výške 680 € je nedaňovým výdavkom spoločnosti a uvádza sa ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na r. 3 pomocnej tabuľky A, následne na r. 130.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk