dnes je 31.10.2020

Input:

Príklad k splateniu a odpisu záväzkov podľa § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov

20.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.4 Príklad k splateniu a odpisu záväzkov podľa § 17 ods. 32 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený z titulu neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 ZDP:

  • o 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,

  • dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje,

  • dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo k vyhláseniu konkurzu na daňovníka, základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s neuhradenými záväzkami nasledovné prípady:

  1. Spoločnosť evidovala k 31.12.2016 nesplatený záväzok v hodnote 10 000 € voči svojmu dodávateľovi tovaru, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 3. apríla 2015. Dňa 3.3.2017 spoločnosť uhradila 5 000 € zo záväzku a 12.8.2018 uhradila ďalších 3 000 €. Keďže k 31.12.2016 bol uvedený záväzok viac ako 360 dní po lehote splatnosti, spoločnosť zvýšila základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2016 o 20 % menovitej hodnoty záväzku, t. j. o 2 000 €. K 31.12.2017 bol zostatok neuhradeného záväzku vo výške 5 000 €, ktorý bol viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2017 malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 50 % hodnoty neuhradenej časti záväzku t. j. 2 500 €. V predchádzajúcom zdaňovacom období daňovník zvýšil základ dane o 2 000 €, v zdaňovacom období roku 2017 teda zvýši základ dane o zvyšných 500 € (aby zvýšenie základu dane v úhrne predstavovalo 2 500 €). K 31.12.2018 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 2 000 eur, ktorý bude viac ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2018 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 100 %  hodnoty neuhradenej časti záväzku t. j. 2 000 €. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovník zvýšil základ dane o 2 500 €, v zdaňovacom období roku 2018 teda zníži základ dane o 500 € (aby zvýšenie základu dane v úhrne bolo 2 000 €) na r. 290 daňového priznania.
  2. Spoločnosť evidovala k 31.12.2017 záväzok vo výške 2 000 €, ktorý bol viac ako 1080 dní po lehote splatnosti. Za zdaňovacie obdobie roka 2017 spoločnosť zvýšila základ dane o 100 % menovitej hodnoty záväzku t. j. 2 000 €. V roku 2018 uhradila záväzok v plnej výške. V daňovom priznaní za rok 2018, v ktorom prišlo k úhrade
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk