dnes je 29.5.2020

Input:

Príklad k prevádzkovým dotáciám a základ dane z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov

30.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.11 Príklad k prevádzkovým dotáciám a základ dane z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.  Podľa účelu poskytnutia sa dotácie delia na dve základné skupiny:

  • investičné dotácie, poskytované na rozvoj podnikateľskej činnosti, tzn. na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

  • neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť (prevádzkové dotácie), poskytované na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov).

Prevádzkové dotácie  sa poskytujú na podporu bežnej podnikateľskej činnosti a výdavky k nim čerpané sa považujú za daňové výdavky v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. m) ZDP. Dopad na výslednú daňovú povinnosť  pri zúčtovaní  prevádzkových (neinvestičných)  dotácií a príspevkov je u príjemcu dotácie neutrálny.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 306 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 820 

V súvislosti s prijatými prevádzkovými dotáciami, vznikli spoločnosti tieto prípady:

1. Spoločnosť prijala dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 5 000 €. V skutočnosti vyčerpala v roku prijatia dotácie iba jej časť vo výške 4 800 €. Účtovné posúdenie bude nasledovné:

Účtovný prípad Suma MD D 
Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) 5 000 346 384 
Príjem dotácie na bežný účet 5 000 221 346 
Náklady na nákup materiálu, na ktorý bola dotácia poskytnutá 4 800 501 321 
Zúčtovanie dotácie v časovej a vecnej súvislosti k 31.12.2018 4 800 384 648 
Povinnosť vrátenia dotácie - predpis 200 384 346 
Úhrada vrátania dotácie 200 346 221 

Dopad na základ dane bude neutrálny, pretože vo výnosoch a nákladoch je  suma 4 800 €. Úpravu v podanom daňovom priznaní preto nie je potrebné vykonať.

2. Spoločnosť dostala prísľub na dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup materiálu v r. 2018 vo výške 15 000 €, ale dotáciu v tejto výške prijalo až v r. 2019. Náklady vo výške 15 000 € vynaložila v r. 2018. Účtovné posúdenie bude nasledovné:

Účtovný prípad - 2018 Suma MD D 
Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) 15 000 346 384 
Náklady na nákup materiálu – prevádzkový náklad 15 000 501 321 
Zúčtovanie dotácie v časovej a vecnej súvislosti k 31.12.2018 15 000 384 648 
Účtovný prípad - 2019    
Príjem dotácie na bežný účet  15 000 221 346 

V r. 2018  spoločnosť zaúčtovala bežné náklady na nákup materiálu vo výške 15 000 €  a nárok na dotáciu ako výnos vo výške 15 000 €. Dopad na základ dane je neutrálny. V r. 2019 zaúčtuje už len prijatie dotácie účtovným zápisom 221/346, ktorý nemá dopad na výsledok hospodárenia. V r. 2018 a r. 2019 nie je potrebné vykonať úpravu výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu dane v podanom daňovom priznaní.

3. Spoločnosť prijala koncom roka  2018  dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup materiálu v sume 25 000 €. Náklady k dotácii bude čerpať až v r. 2019 v predpokladanej výške 25 000 €. Účtovné posúdenie bude nasledovné:

Účtovný prípad - 2018 Suma MD D 
Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) 25 000 346 384 
Príjem dotácie na bežný účet 25 000 221 346 
Účtovný prípad - 2019    
Náklady na nákup materiálu – prevádzkový náklad 25 000 501 321 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk