dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k pravidlám nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.13.1 Príklad k pravidlám nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Od 1.1.2015 sa pravidlá „nízkej kapitalizácie” podľa §21a ZDP  vzťahujú na daňovníka – právnickú osobu (dlžníka) účtujúcu v ústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou  alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou  povinnosťou so stálou prevádzkarňou na území SR. Pri poskytnutí  pôžičky alebo úveru závislou osobou so stálou prevádzkarňou  na území SR  dlžník  zahrnie do daňových výdavkov  úroky a súvisiace náklady  na prijaté úvery a pôžičky maximálne do výšky 25 % ukazovateľa EBIDTA. Ustanovenie sa použije prvýkrát na úroky plynúce na základe zmlúv o úveroch a pôžičkách pri podaní DP za zdaňovacie obdobie začaté najskôr 1. januára 2015.

Ukazovateľ EBIDTA sa vypočíta z výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie (ktorého súčasťou sú aj úroky a súvisiace náklady na prijaté úvery  a pôžičky), ku ktorému sa pripočítajú účtovné odpisy (účet 551) a náklady na prijaté úvery a pôžičky (účet 562), z výslednej sumy sa vypočíta 25 %.  Tie náklady na prijaté úvery  a pôžičky od závislých osôb, ktoré prekročia 25 % ukazovateľa EBIDTA sú nedaňovým výdavkom podľa § 21a zákona o dani z príjmov.

Súvisiacimi nákladmi pre účely nízkej kapitalizácie sú napríklad výdavky na znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky  a pod.

Do stavu úverov a pôžičiek pre účely nízkej kapitalizácie sa nezahŕňajú úvery  a pôžičky alebo ich časti, z ktorých úroky sú súčasťou obstarávacej ceny majetku podľa účtovníctva. Podľa § 35 ods. 2 písm. h)  Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa na účte 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku neúčtujú úroky z úverov, ak sa do času jeho uvedenia do užívania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny. Teda úroky, ktoré budú na základe rozhodnutia účtovnej jednotky účtované na účet 042 sa do stavu úverov a pôžičiek pre účely nízkej kapitalizácie nezapočítajú.

V prípade, ak vzťah závislosti vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (k 1.1. zdaňovacieho obdobia veriteľ a dlžník nie sú spriaznenými osobami), do porovnania výšky nákladových úrokov od závislých osôb voči 25 % ukazovateľa EBITDA vstupujú len nákladové úroky voči spriaznenej osobe, účtované od okamihu, kedy sa veriteľ a dlžník na účely § 21a zákona o dani z príjmov stali závislými osobami, tzn. úroky účtované v období, kedy právnická osoba ešte nebola  spriaznenou osobou voči dlžníkovi nepodliehajú testovaniu podľa § 21a zákona o dani z príjmov.

Podľa § 21a ods. 3 ZDP sa pravidlá nízkej kapitalizácie nevzťahujú na týchto daňovníkov:

  • -> banky a pobočky zahraničnej banky
  • -> poisťovne, od 1.1.2016 pobočky poisťovne z iného členského štátu EÚ , pobočky zahraničnej poisťovne
  • -> zaisťovne, od 1.1.2016 pobočky zaisťovne z iného členského štátu EÚ, pobočky zahraničnej zaisťovne
  • -> subjekt podľa osobitného predpisu (napr. dôchodcovské správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, finanční agenti  a finanční poradcovia, subjekty kolektívneho investovania, správcovská spoločnosť )
  • -> lízingové spoločnosti, ktoré sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska výkazy v súlade s Opatrením NBS č.19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.

Ak daňovník prijal úvery a pôžičky od viacerých závislých osôb, je povinný upraviť základ dane o úhrnnú sumu úrokov z týchto úverov a pôžičiek, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % ukazovateľa EBIDTA. Daňovník teda na účely ustanovenia  § 21a  zákona o dani z príjmov  neporovnáva úroky z jednotlivých úverov a pôžičiek voči 25 % ukazovateľa EBIDTA , ale úroky zo všetkých úverov a pôžičiek od závislých osôb v úhrne. Presahujúca suma úrokov nie je daňovým výdavkom a uvedie sa na riadku 130 daňového priznania(riadok 13 tabuľky A).


Spoločnosť ABC, s. r. o.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk