dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.22.1 Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 30 ods. 1 ZDP od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca.

V roku 2018 už nie je nárok na odpočet daňových strát, resp. súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2010 až 2013 (rok 2017 bol posledným rokom na odpočet týchto strát).


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia 75 825 
Položky znižujúce výsledok hospodárenia 11 569 

Spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie 2017 daňovú stratu, ktorú má nárok uplatňovať podľa pravidiel platných v § 30 ZDP nasledovne:

ZO Vykázaná DS Odpočet v predchádzajúcich ZO Neuplatnená DS 
2017 54 220 0 54 220¼ = 13 5553/4 = 40 665 
SPOLU Odpočet v r. 2018: 13 555(údaj v stĺpci 8 r. 2 tab. D) – prenos na r. 410Zostávajúca časť na odpočet do nasledujúcich ZO: 40 665(údaj v stĺpci 8 r. 3 tab. D) 

Spoločnosť okrem toho eviduje zostatok súčtu neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013. V zmysle § 52za ods. 4 ZDP zanikol nárok na uplatnenie takto starých daňových strát v zdaňovacom období 2017.

Spoločnosť neuplatňuje zápočet daňovej licencie zaplatenej v minulosti. Tiež spoločnosť neasignuje daň prijímateľovi.

Pokyny k vyplneniu tabuľky D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti):

V stĺpci 1 sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a § 35b zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. V riadku 1 daňovník uvádza celkovú výšku daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré si prvýkrát uplatňoval nárok na daňový úver. V riadku 2 uvádza sumu odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období a v riadku 3 zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Ak suma uvedená v riadku 2 pozostáva z daňových strát vykázaných podľa rôznych zákonov o dani z príjmov uvedie sa spôsob vyčíslenej sumy v riadku 2 na odpočítanie v bežnom období v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

V stĺpcoch 2 a 3 v riadku 1 sa uvádza výška daňovej straty vykázaná v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b zákona. V riadku 2 sa uvádza suma odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období podľa § 30a ods. 3 písm. b) alebo § 30b ods. 3 písm. b) zákona, t. j. daňová strata je odpočítavaná

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk