dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k odpisu majetku poskytnutého na prenájom podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.5 Príklad k odpisu majetku poskytnutého na prenájom podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Obmedzenie výšky daňových odpisov pri prenajatom majetku je v ZDP ustanovené od 1.1.2015

S účinnosťou od 1.1.2015  sa pri odpisovaní  prenajatého hmotného a nehmotného majetku postupuje tak, že do daňových výdavkov sa zahrnú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom len z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí  podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.  Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.  Ak je majetok použitý na prenájom, takto vypočítaný odpis sa uplatní do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu.  


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 276 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 820 

Spoločnosť uplatňuje rozdielne účtovné a daňové odpisy z dlhodobého hmotného majetku nasledovne (údaje z r. 1 a 2 pomocnej tab. B):

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 23 654 
Daňové odpisy hmotného majetku  27 639 
Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi 3 985 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s odpismi hmotného majetku poskytnutého na prenájom nasledovné prípady:

  1. Spoločnosť obstarala motorové vozidlo v hodnote 24 000 €, ktoré prenajíma, pričom príjem z prenájmu bol za rok 2018 vo výške  5 000 €. Vzhľadom na  ustanovenie §19 ods.3 písm. a) ZDP účinné od 1.1.2015 si spoločnosť môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy pri prenajatom majetku len do výšky 5 000 €. (Ročný odpis majetku daňovníka zaradeného v odpisovej skupine 1 pri rovnomernom odpisovaní by bol 24 000/4 = 6 000 €).  Rozdiel  vo výške 1 000 € daňovník uplatní po skončení doby odpisovania majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP a pri podaní daňového priznania za rok 2018 bude neuplatneného odpisu položkou upravujúcou daňového odpisy na r. 3 pomocnej tab. B v daňovom priznaní.
  2. Spoločnosť obstarala motorové vozidlo v cene 24 000 €. Počas prvých troch mesiacov 2018 ho prenajala inej spoločnosti za 400 € mesačne. Ak by spoločnosť predmetný majetok neprenajímala, mohla by si dať do daňových výdavkov odpisy vo výške 6 000 € ročne. Keďže ale spoločnosť vozidlo časť roka prenajímala, výška príjmov z prenájmu sa porovnáva k pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet mesiacov prenájmu. V tomto prípade daňový odpis vozidla pripadajúci na prvé tri mesiace je 3x500 €, pričom mesačný príjem z prenájmu je len 3x400 €. To znamená, že za prvé tri mesiace, počas ktorých daňovník prenajímal vozidlo si môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy len vo výške 1 200 €. Celkom si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov za rok 5 700 € ( 3x400 € + 9x500 €). Rozdiel  vo výške 300 € spoločnosť uplatní po skončení doby odpisovania majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP a pri podaní daňového priznania za rok 2018 bude neuplatneného odpisu položkou upravujúcou daňového odpisy na r. 3 pomocnej tab. B v daňovom priznaní.
  3. Spoločnosť v roku 2018 prenajala polovicu svojej nehnuteľnosti v obstarávacej hodnote 60 000 € zaradenej v odpisovej skupine 5, pričom zvyšnú časť nehnuteľnosti používa pre svoju podnikateľskú činnosť.  Príjem z prenájmu za mesiac bol 100 €. Spoločnosť zahrnie odpisy nehnuteľnosti pomerne, teda odpisy pripadajúce na časť (polovicu) nehnuteľnosti, ktorú využíva na svoju podnikateľskú činnosť sa zahrnú do daňových výdavkov v plnej výške, teda 1 500 € (60 000/20/2) a odpisy za časť nehnuteľnosti, ktorú spoločnosť prenajíma sa zahrnú do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu, teda 1 200 € . Rozdiel  vo výške 300 € spoločnosť uplatní po skončení doby odpisovania majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP a pri podaní daňového priznania za rok 2018 bude neuplatneného odpisu položkou upravujúcou daňového odpisy na r. 3 pomocnej tab. B v daňovom priznaní.
  4. Hmotný majetok, ktorého vstupná cena je 48 000 € bol počas zdaňovacieho obdobia používaný na vlastnú činnosť, pričom každý mesiac bol prenajatý vždy 3 dni. Príjem z prenájmu za zdaňovacie obdobie 2018 je vo výške 1 900 €. Majetok bol prenajatý za zdaňovacie
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk