dnes je 26.1.2020
Input:

Príklad k odpisom nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov

24.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.1 Príklad k odpisom nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovník môže prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. ZDP nezakazuje, aby daňovník prerušil uplatňovanie daňových odpisov už v roku, v ktorom uvedie hmotný majetok do užívania.

S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a § 30b ZDP povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku: 

  • pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní (ide o tzv. náhradný majetok, ktorý sa priamo nepoužíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, ale jeho existencia je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia celého nadväzujúceho výrobného cyklu),

  • v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

  • v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia  na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby  na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie. 

Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 ZDP nemožno uplatniť:

  • pri výkone daňovej kontroly podľa osobitného predpisu (daňový poriadok) a

  • v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 276 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 820 

Spoločnosť uplatňuje rozdielne účtovné a daňové odpisy z dlhodobého hmotného majetku nasledovne (údaje z r. 1 a 2 pomocnej tab. B):

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 27 639 
Daňové odpisy hmotného majetku  23 654 
Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi 3 985 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s prerušením odpisovania nasledovné prípady:

1. Spoločnosť obstarala a zaradila do majetku v máji 2017 pracovný stroj v obstarávacej cene 2 500 € s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2017 začala uplatňovať rovnomerné odpisovanie. V roku 2018 sa rozhodla odpisovanie tohto stroja prerušiť, nakoľko sa  nepodarilo vyrobiť predpokladaný počet výrobkov. Spoločnosť uplatní odpisy nasledovne:

Rok Uplatnený ročný odpis Zostatková cena stroja 
2017 417 2 083 
2018 0 2 083 
2019 625 1 458 
2020 625 833 
2021 625 208 
2022 208 0 

Spoločnosť v roku 2018 z dôvodu prerušenia odpisovania neuplatní celoročný daňový odpis vo výške 625 €. Zostatková cena stroja tak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 2018 ostane oproti roku 2017 nezmenená a spoločnosť bude pokračovať v odpisovaní v nasledujúcom zdaňovacom období 2019. Pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018 spoločnosť uvedie výšku prerušeného a neuplatneného odpisu vo výške 625 € na r. 4 pomocnej tabuľky B.

2. Spoločnosť zaradila hmotný majetok do užívania v máji 2017, v obstarávacej cene 48 000 €, hmotný majetok je zaradený v odpisovej skupine 1, spoločnosť uplatňuje rovnomerné odpisovanie. Zároveň sa spoločnosť rozhodla, že pri tomto hmotnom majetku uplatní prerušenie odpisovania v roku 2017 a 2018. Ak by sa spoločnosť nerozhodla prerušiť odpisovanie hmotného majetku, za zdaňovacie obdobie 2016 by mohla uplatniť do daňových výdavkov iba alikvotnú časť odpisu pripadajúcu na mesiace máj až december 2016, tzn. 8/12 ročného odpisu. Pretože sa spoločnosť rozhodla prerušiť uplatňovanie daňových odpisov na dva roky – 2017 a 2018, do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2017 a 2018 nezahrnie žiadny odpis z predmetného hmotného majetku. V zdaňovacom období 2019 spoločnosť zahrnie do daňových výdavkov daňový

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk