dnes je 27.5.2024

Input:

Príklad k nepeňažnému príjmu prenajímateľa podľa § 17 ods. 20 zákon o dani z príjmov

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.6 Príklad k nepeňažnému príjmu prenajímateľa podľa § 17 ods. 20 zákon o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Definícia „nájomného vzťahu„ pre účely úpravy základu dane u prenajímateľa o nepeňažný príjem z titulu nájomcom vykonaného technického zhodnotenia a opráv na prenajatom majetku bola od 1.1.2015 spresnená o ďalšie nájomné vzťahy, pri ktorých dochádza k užívaniu cudzej veci. Za „nájomný vzťah„ sa pre účely ustanovení § 17 ods. 20 a ods.21 ZDP považuje :

  • nájomný vzťah uzatvorený podľa § 664 až 669 OZ Občianskeho zákonníka,

  • nájomný vzťah na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 OZ Občianskeho zákonníka

  • užívací vzťah na základe vecného bremena uzatvorený podľa §151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka,

  • nájomný vzťah podľa § 6 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (podnájomný vzťah) a pod.