dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad k nákladom na reklamu a reklamným predmetom podľa § 19 ods. 2 písm. k) a § 21 ods. 1 h) zákona o dani z príjmov

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.4 Príklad k nákladom na reklamu a reklamným predmetom podľa § 19 ods. 2 písm. k) a § 21 ods. 1 h) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Pre uznanie  nákladov na reklamu do daňových výdavkov musia byť splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) ZDP, t. j. musí byť preukázateľné, že uvedené náklady (výdavky) skutočne vznikli, musí ísť o náklady (výdavky) preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a  uvedené náklady musia byť správne zaúčtované z hľadiska ich vecnej a časovej súvislosti.

Osobitné podmienky pre  uplatnenie výdavkov (nákladov) vynaložených  na reklamu  do daňových výdavkov ZDP upravuje  v § 19 ods.2 písm. k).  Zároveň v § 21 ods.1 písm. e) ZDP  vyžaduje, aby takto vynaložené náklady neboli v rozpore  so zákonom o reklame.

Preto reklama musí byť:

  • vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností,  obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka.

  • vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

  • realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame.

Ak sú splnené uvedené podmienky,  výdavky  na reklamu sú uznaným daňovým výdavkom  v plnej výške bez ohľadu na jej formu.

Daňovým výdavkom sú tiež výdavky na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:

  • darčekové reklamné poukážky;

  • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti;

  • alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Vyplýva to z ustanovenia  § 21 ods.1 písm. h) ZDP. Patria sem najmä výdavky, ktoré sú vynaložené na pohostenie, občerstvenie, dary  pri obchodných jednaniach, poradách,  firemných oslavách a pod. 


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 276 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s limitáciou daňovej zostatkovej ceny pri predaji a uplatňovaním pomernej časti odpisov nasledovné prípady:

  1. Spoločnosť uzatvorila zmluvu o reklame s miestnym športovým klubom. Športový klub sa v zmluve zaviazal, že počas  sezóny  2017 -  2018 umiestni v športovej hale reklamný nápis prezentujúci činnosť spoločnosti a na tričkách hráčov umiestni obchodné meno firmy. Suma 3 000 € preukázateľne  vynaložená spoločnosťou na prezentáciu svojho obchodného mena a svojej činnosti je uznaným daňovým výdavkom v plnej výške bez ohľadu na formu reklamy. Spoločnosť preto nemusí vykonať žiadnu úpravu výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane v podanom daňovom priznaní za rok 2018.
  2. Spoločnosť organizovala akciu na podporu predaja svojich výrobkov, v ktorej obal výrobku vrátený zákazníkom bol zahrnutý do zlosovania. Prostriedky vo výške 2 500 € preukázateľne vynaložené spoločnosťou na reklamné aktivity formou zlosovateľnej súťaže (náklady na organizáciu vrátane poskytnutých cien) sú podľa § 19 ods.2 písm. k) ZDP daňovým výdavkom v plnej výške. Spoločnosť preto nemusí vykonať žiadnu úpravu výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane v podanom daňovom priznaní za rok 2018.
  3. Spoločnosť v r. 2017 zorganizovala pri výročí svojho vzniku pre obchodných partnerov prezentačný večer svojich výrobkov. Organizáciu gala večera zabezpečovala špecializovaná cateringová spoločnosť, ktorá si vyúčtovala náklady, ktoré vznikli s jednotlivými časťami večera a svoju províziu v celkovej sume 20 000 €. Súčasťou vyfakturovaných nákladov bolo ubytovanie, obed a večera vrátane nápojov, prenájom priestorov, výzdoba, propagačný materiál, technické zabezpečenie, konferenciér a kultúry program. Z daňových výdavkov je potrebné vylúčiť tie položky, ktoré majú charakter osobnej spotreby a výdavky na reprezentáciu. Ide teda o náklady typu stravovania, ubytovania a pod. Tieto náklady predstavovali v úhrne čiastku 9 800 € a táto sume predstavuje položku zvyšujúcu VH v podanom DP na r. 6 pomocnej tabuľky A (súčasne na r. 130).
  4. Spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom rôzne poukážky (TESCO, NAY). Uvedené poukážky nepresiahnu nominálnu hodnotu 17 € za jeden kus. Uvedené poukážky neslúžia ako reklamný predmet, ale spoločnosť ich dáva svojím zákazníkom z dôvodu podpory predaja, to znamená, že zákazníka motivuje, aby od spoločnosti odobral čo najväčší objem tovaru. Za r. 2017 je hodnota takto poskytnutých poukážok 4 523 €. Podľa § 19 ods. 2 písm. k) ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. V zmysle § 21 ods. 1 písm. h) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky a ďalšie položky vymedzené v tomto ustanovení. V súlade s § 21 ods. 1 písm. h) ZDP sa darčekové reklamné poukážky nepovažujú za reklamné predmety (reklamnú poukážku nie je možné považovať za predmet - nemá úžitkovú hodnotu, svojou podstatou nahrádza platidlo). Ak spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom za odobratie určitého množstva tovaru darčekové poukážky na nákup tovaru, nejde o výdavok na reklamu za účelom prezentácie jej podnikateľskej činnosti v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. k) ZDP. To znamená, že v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. h) ZDP výdavky na nákup uvedených poukážok nie sú
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk