Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

2.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.2 Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa do základného stáda.

V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť  potvrdená políciou sú uznanými daňovými výdavkami v plnej výške.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s mankami a škodami nasledovné prípady:

1.Spoločnosti ukradli tovar zo skladu v sume 10 000 €. Náhrada škody od poisťovne bola vyplatená vo výške 2 000 €. Daňovník v roku 2018 nedostal potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy. Keďže daňovým výdavkom nie sú škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, v prípade krádeže tovaru možno v roku 2018 škodu na tovare uznať do daňových výdavkov len do výšky 2 000 €. Úpravu zvýšenia výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu dane spoločnosť vykoná na r. 7 pomocnej tabuľky A, a následne na r. 130 v podanom daňovom priznaní. Ak spoločnosť v roku 2019 dostane potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy, môže si v daňovom priznaní za rok 2019 znížiť základ dane o zostávajúcu časť vo výške 8 000 € cez položky znižujúce výsledok hospodárenia (na r. 290) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

r. 7tab. A Manká a škody presahujúce prijaté náhrady(§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP) 
  1. 000
 

2.Spoločnosti v roku 2018 vznikla škoda na zásobách tovaru v dôsledku povodne vo výške 30 000 €, poisťovňa jej uhradila náhradu škody vo výške 15 000 €. Škoda v dôsledku živelnej pohromy je v roku 2018 daňovým výdavkom v plnej výške 30 000 € a preto spoločnosť nemusí vykonať žiadnu úpravu výsledku hospodárenia na základ dane na r. 7 pomocnej tabuľky A.

r. 7tab. A Manká a škody presahujúce prijaté náhrady(§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP) 0 

3.Spoločnosť v roku 2018 účtovala o úbytku tovaru z dôvodu krádeží pri samoobslužnom predaji vo výške 2 000 €. Vinníkov sa nepodarilo pri krádeži prichytiť.  Do daňových výdavkov je možné stratné v maloobchodnom predaji uznať len do výšky, ktorá nepresiahla ekonomicky odôvodnenú a prepočítanú doloženú normu úbytku tovaru určenú daňovníkom. Ekonomicky odôvodnenú normu stratného (internú smernicu) môže daňovník vypracovať napr. na základe spracovaných časových radov úbytkov tovaru v predchádzajúcich obdobiach, pričom uvedená norma by mala byť porovnateľná s normami daňovníkov predávajúcich tovar rovnakého druhu za približne porovnateľných podmienok. Daňovník okrem vypracovania noriem úbytku tovaru je povinný aj zabezpečiť

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: