dnes je 7.12.2019
Input:

Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

2.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.2 Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa do základného stáda.

V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť  potvrdená políciou sú uznanými daňovými výdavkami v plnej výške.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s mankami a škodami nasledovné prípady:

1.Spoločnosti ukradli tovar zo skladu v sume 10 000 €. Náhrada škody od poisťovne bola vyplatená vo výške 2 000 €. Daňovník v roku 2018 nedostal potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy. Keďže daňovým výdavkom nie sú škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. g) ZDP, v prípade krádeže tovaru možno v roku 2018 škodu na tovare uznať do daňových výdavkov len do výšky 2 000 €. Úpravu zvýšenia výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu dane spoločnosť vykoná na r. 7 pomocnej tabuľky A, a následne na r. 130 v podanom daňovom priznaní. Ak spoločnosť v roku 2019 dostane potvrdenie od polície o tom, že páchateľ je neznámy, môže si v daňovom priznaní za rok 2019 znížiť základ dane o zostávajúcu časť vo výške 8 000 € cez položky znižujúce výsledok hospodárenia (na r. 290) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

r. 7tab. A Manká a škody presahujúce prijaté náhrady(§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP) 
  1. 000
 

2.Spoločnosti v roku 2018 vznikla škoda na zásobách tovaru v dôsledku povodne vo výške 30 000 €, poisťovňa jej uhradila náhradu škody vo výške 15 000 €. Škoda v dôsledku živelnej pohromy je v roku 2018 daňovým výdavkom v plnej výške 30 000 € a preto spoločnosť nemusí vykonať žiadnu úpravu výsledku hospodárenia na základ dane na r. 7 pomocnej tabuľky A.

r. 7tab. A Manká a škody presahujúce prijaté náhrady(§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP) 0 

3.Spoločnosť v roku 2018 účtovala o úbytku tovaru z dôvodu krádeží pri samoobslužnom predaji vo výške 2 000 €. Vinníkov sa nepodarilo pri krádeži prichytiť.  Do daňových výdavkov je možné stratné v maloobchodnom predaji uznať len do výšky, ktorá nepresiahla ekonomicky odôvodnenú a prepočítanú doloženú normu úbytku tovaru určenú daňovníkom. Ekonomicky odôvodnenú normu stratného (internú smernicu) môže daňovník vypracovať napr. na základe spracovaných časových radov úbytkov tovaru v predchádzajúcich obdobiach, pričom uvedená norma by mala byť porovnateľná s normami daňovníkov predávajúcich tovar rovnakého druhu za približne porovnateľných podmienok. Daňovník okrem vypracovania noriem úbytku tovaru je povinný aj zabezpečiť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk