dnes je 31.10.2020

Input:

Príklad k majetku využívaného na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov

23.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.3 Príklad k majetku využívaného na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, a to:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V súlade s § 24 ods. 8 ZDP sa pri odpisovaní majetku do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s využívaním majetku aj na súkromné účely nasledovné prípady:

1. Spoločnosť v januári obstarala nový mobil za 600 €, na ktorý platí paušál 100 € mesačne. Tento majetok poskytla zamestnancovi aj na používanie na súkromné účely. Spoločnosť sa rozhodla uplatňovať paušálne výdavky na tento majetok. Spoločnosť si môže v príslušnom zdaňovacom období uplatniť tieto výdavky:

Výdavok  Výpočet daňového výdavku  Úprava ZD  
Kúpna cena mobilu  600 € x 80 % = 480  600 – 480 = 120  
Paušál na mobil  (100 x 12) x 80 % = 960  1 200 – 960 = 240  
Spolu úprava (zvýšenie) VH v podanom daňovom priznaní  360  

Úpravu (zvýšenie) výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane vykoná spoločnosť na r. 15 v pomocnej tabuľke A, následne na r. 130.

2. Spoločnosť obstarala v príslušnom zdaňovacom období notebook v hodnote 2 000 € a mobil v hodnote 600 €, na ktorý platí paušál mesačne 40 €. Tento majetok poskytla svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve so zamestnancom, pričom spoločnosť ako zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie ako príjem zo závislej činnosti. Preto si môže spoločnosť ako zamestnávateľ zahrňovať do daňových výdavkov odpis notebooku, obstarávaciu cenu mobilu, ako aj paušál za používanie mobilu v plnej výške bez akéhokoľvek obmedzenia. Úpravu výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane preto nie je v daňovom priznaní potrebné realizovať.

3. Spoločnosť ako platiteľ DPH poskytla motorové vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie, pričom zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Toto motorové vozidlo bolo v auguste 2018 na pravidelnej servisnej údržbe, za ktorú daňovník uhradil sumu 624 €, z toho DPH v sume 104 €. Spoločnosť si uplatnila odpočítanie dane z pridanej hodnoty v sume 83,20 €, ktorá zodpovedá rozsahu použitia služby na podnikanie. Nakoľko spoločnosť zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, nekráti výdavky (náklady) na toto motorové vozidlo podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP a z toho dôvodu časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 ZDP. Úpravu výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane preto nie je v daňovom priznaní potrebné realizovať.

4. Spoločnosť ako platiteľ DPH používa v súvislosti s podnikaním fotoaparát, na ktorý

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk